نام خانوادگي: مرادمند   

    نام: علی

عنوان پايان‎نامه: ارائة الگويي مناسب براي ارتقاء كيفي وب سايت كتابخانة ملّيجمهوري اسلامي ايران از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي كتابخانههاي ملي جهان با استمداد از نظرات صاحبنظران ايرانی

استاد راهنما: دكتر فريده عصاره

مقطع: کارشناسی ارشد

كليد واژه‎ها: کتابخانه ملی، وب سایت کتابخانة ملی، تحلیل ساختاری و محتوایی، ویژگیهای ساختاری و محتوایی،کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران،

چکيده:

 

     این پژوهش برای ارائة وب سایتی مناسب با نیازهای کاربران و اهداف و سیاستهای کتابخانة ملّی انجام شده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شده است. موارد مورد پژوهش در این بررسی 58 وب سایت کتابخانة ملّی است و ابزار گردآوری اطلاعات سیاهة وارسی و شبکة جهانگستر وب می باشد. سیاهة وارسی اولیّه در قالب 69 سؤال در طیف لیکرت و یک سؤال باز به متخصِّصان وصاحبنظران ایرانی ارسال شد تا ویژگیهای ساختاری و محتوایی مندرج در آن را الویَّت بندی کنند. طبق نظر صاحبنظران ایرانی میزان اهمیَّت ویژگیهای مندرج در سیاهة وارسی بطور متوسط بین عدد 4 به معنی زیاد مهمّ و 5 به معنی خیلی زیاد مهمّ قرار دارد. فقط 18 ویژگی میانگین کمتر از 4 داشتند. پس از جمع آوری سیاهة وارسی اولیّه و تجزیه و تحلیل آن، سیاهة وارسی نهایی با 66 ویژگی اعم از ساختاری و محتوایی طرّاحی گردید. و همة وب سایتهای مورد مطالعه بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعلاوه واژگان مترادف شناسایی شده و واژگان پذیرفته شده تعیین گردیدند. بررسی وضعَّیت موجود وب سایتها و وضعَّیت مطلوب از دیدگاه صاحبنظران ایرانی نشان داد که در طرّاحی وب سایتهای کتابخانه های ملّی به نیاز کاربران و اهداف و سیاستهای  کتابخانه های ملّی به اندازة کافی  و لازم توجه نشده است. ویژگیهای ساختاری  و محتوایی مهمّ شناسایی شده و کشورهایی که پر بسامدترین وب سایتها را داشتند، مشخص شدند. وب سایت کتابخانة کنگرة آمریکا 80%، وب سایت کتابخانة ملّی انگلستان 74%، و دانمارک و مالزی 72% با سیاهة وارسی مطابقت داشته و به ترتیب رتبة اول تا سوم را دارند. وب سایت کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران با 51% مطابقت رتبة 12 را دارد.

در مجموع طبق یافته های پژوهش حاضر وب سایتهای کتابخانه های ملّی مورد بررسی از طرّاحی ضعیفی برخوردارند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده ا زپژوهش الگوی پیشنهادی برای طراحی وب سایت یک کتابخانة ملّی و همچنین الگوی پیشنهادی برای ارتقاء سطح کیفی وب سایت کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید که لوح فشردة آن به پیوست پایان نامه ارائه شده است.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

      

/ 1 نظر / 42 بازدید

این فایل چرا انجوریه !اصلاحش کنید