ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان

عنوان: ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان و مطالعه خدمات تحويل مدرك درايران به منظور ارائه طرح پيشنهادي وب سايت خدمات تحويل مدرك ايران

دانشجو: غلام حيدري
استاد راهنما: دكتر فريده عصاره
چكيده:
اين پايان نامه پيشينه و وضعيت خدمات تحويل مدرك درجهان و ايران را با استفاده ازدوروش تحقيق مجزا مورد مطالعه قرارداده است. ابتدا با استفاده از روش تحليل محتوا،وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان بررسي شده و سپس با استفاده از روش تحقيق پيمايشي، خدمات تحويل مدرك ايران مورد مطالعه واقع شده است.دربخش نخست، وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان(107 وب سايت) ازلحاظ ويژگيهاي ساختاري و محتوايي مورد ارزيابي قرارگرفتند.وب سايتهاي مورد مطالعه دريك مدت زمان معين( ارديبهشت 1382) به رايانه شخصي منتقل گرديده و درپايگاهي ازقبل تهيه شده درنرم افزار صفحه گسترده اكسل، داده هاي مربوط به هرسايت، وارد و مورد شمارش واقع شدند.سپس پربسامدترين ويژگيها شناسايي شده و به عنوان ويژگيهاي غالب درطراحي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان گزينش شدند.ازآنجائيكه هنگام اجراي اين تحقيق درايران سايت خدمات تحويل مدرك وجود نداشت، اطلاعات مربوط به خدمات تحويل مدرك ايران به صورت پيمايشي گردآوري شد.
درقسمت پيمايشي وضعيت خدمات تحويل مدرك ايران با استفاده ازيك پرسشنامه شامل هشت سوال بسته و دوسوال باز كه به مراكز امانت بين كتابخانه اي و خدمات تحويل مدرك ايران ارسال گرديد، مورد بررسي قرارگرفت.براساس نتايج اين پژوهش، 5/57 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي ازخدمات تحويل مدرك خارج ازكشور استفاده مي نمايند و 5/97 درصد اين مراكز هم درزمينه خدمات تحويل مدرك داخل كشور فعاليت ميكنند.8/58 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي استفاده كننده ازخدمات تحويل مدرك خارج ازكشور، ازمركز تهيه مدرك كتابخانه بريتانيا استفاده ميكنند.مركزاطلاعات و مدارك علمي ايران هم با تهيه اطلاعات براي 39 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي، بيشترين سرويس را دربين مراكز داخلي تحويل مدرك، ارائه ميكند.
7/42 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي ازپست براي جابجايي مدارك استفاده ميكنند.ازميان منابع اطلاعاتي مورد استفاده درخدمات تحويل مدرك، مقالات مجلات3/61 درصد ازدرخواستها را به خود اختصاص ميدهند.
درپايان با توجه به نتايج حاصل ازتحليل ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان و مطالعه پيمايشي خدمات تحويل مدرك ايران و درنظرگرفتن شرايط خدمات تحويل مدرك درايران، طرح تهيه وب سايت خدمات تحويل مدرك ايران، پيشنهاد گرديده و نمونه آن طراحي شده است.

/ 1 نظر / 46 بازدید
فرزاد

وبلاگ قشنگت رو ديدم. خيلی لذت بردم. هيچ ميدونی يه عکس به اندازه ده صفحه متن ميتونه به مخاطبش مطلب برسونه و چقدر گذاشتن عکس توی پرشين بلاگ سخته و ما اين مشکل رو برای شما حلش کرديم اگه ميخوای توی وبلاگت عکس بذاری کافيه رو آدرس URL کليک کنی.(در ضمن اين سرويس از طريق ISP ندا بي دليل قابل ديدن نيست)

Whoops, looks like something went wrong.