دانشجو: حميد قاضي زاده
استاد راهنما: دكتر زاهد بيگدلي
استاد مشاور: دكتر عبدالحسين فرج پهلو
عنوان: بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني دردانشگاههاي دولتي ايران ازمنابع اطلاعاتي رشته خود

هدف تحقيق حاضر آن است كه مشخص كند اعضاء هيات علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني در دانشگاه هاي دولتي ايران، از چه كانالها و منابعي براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود استفاده مي‌كنند. اين پژوهش از نوع توصيفي و روش آن پيمايشي و ابزار گرد آوري داده ها، پرسشنامه مي‌باشد. از تعداد 132 فقره پرسشنامه توزيع شده، تعداد 111 فقره تكميل و عودت داده شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه، جامعه مورد پژوهش را بيشتر مردان (7/57 درصد) تشكيل داده، و بيش از 92 درصد جامعه آماري مورد نظر، از خدمات اينترنت استفاده مي‌كنند. با استفاده از آزمون ANOVA و رتبه بندي دانكن؛ روش «مطالعه انفرادي» با ميانگين 74/2 در رتبه اول بوده و به عنوان متداولترين روش كسب اطلاعات، همچنين كتاب با ميانگين 71/2 و اينترنت با ميانگين 37/2 به ترتيب بيشترين منابع اطلاعاتي چاپي و الكترونيكي مورد استفاده گروه‌هاي مورد مطالعه مشخص گرديدند. همچنين با استفاده از آزمون Chi-Squre ميان اساتيد و دانشجويان، از نظر نوع و ميزان استفاده از منابع چاپي و الكترونيكي، تفاوتهاي معني داري نمايان شد. به طوريكه از ميان منابع چاپي، دانشجويان بيشتر از كتاب و اساتيد بيشتر از انواع گزارشهاي اقتصادي و از بين منابع الكترونيكي، استفاده دانشجويان از اينترنت به مراتب بيشتر بوده است. طي اين تحقيق ميان افراد مورد مطالعه از نظر ميزان استفاده از منابع اطلاعاتي با توجه به متغيرهايي مانند جنسيت و مدرك تحصيلي، اختلاف معني داري مشاهده گرديد. همچنين ميان اساتيد و دانشجويان مستقر در تهران در مقايسه با اساتيد و دانشجويان مستقر در شهرستانها، اختلاف معني داري مشخص شد. به طوري كه اساتيد و دانشجويان در تهران از امكانات و تجهيزات بيشتري براي دسترسي به منابع برخوردار هستند. عدم وجود شرايط كافي براي شركت اساتيد و دانشجويان در سمينارهاي داخلي و خارجي، متمركز بودن اكثر سازمانها و نهادهاي بازرگاني در شهر تهران، مجهز نبودن اكثر دانشگاه هاي مورد مطالعه به آخرين دست آوردها و فن آوريهاي الكترونيكي و نبود مركزي در نقش آموزشگر بازيابي اطلاعات براي جامعه مورد پژوهش، عمده ترين مشكلات جامعه مورد مطالعه در دستيابي به منابع اطلاعاتي عنوان شده است.

/ 1 نظر / 38 بازدید
Maryam

لطفا آپديت کنيد. ضمنا ميخواستم سوال کنم آيا نتايج اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. اگر نه، چرا همچنان به اين موضوعات پرداخته ميشود. لطفا اگر امکان دارد پروپزالهای تصويب شده را نيز منعکس بفرماييد. متشکرم