نام خانوادگي: ريسمان­باف   نام: امير

استاد راهنما: دكتر زاهد بيگدلي

بررسی کمی-موضوعی و کتابشناختی اطلاعات فنی تولید شده در سازمان آب و برق خوزستان در طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴ و تحلیل موانع اجتماعی موجود بر سرراه کارشناسان این سازمان در دسترسی و مصرف اطلاعات فنی موجود

هدف از پژوهش حاضر، بررسي جنبه­هاي كمّي، موضوعي و كتابشناختيِ اطلاعات فنّي توليد شده در سازمان آب و برق خوزستان در طيّ سال­هاي 1380- 1384 و نيز تحليل موانع موجود بر سر راه كارشناسان اين سازمان در دسترسي و مصرف اطلاعات فنّي موجود است؛ تا از رهگذر آن، در مجموع، وضع كلّي توليد و مصرف اطلاعات مورد اشاره در اين سازمان تبيين شده، و دورنمايي از وضعِ چرخة اطلاعات فنّي در سازمان مورد بحث حاصل شود. روش پژوهش پيمايشي­ است. جامعة پژوهش نيز عبارت است از كليّة كارشناسان شاغل در بخش­هاي فنّي سازمان آب و برق خوزستان و نيز تماميِ برون­دهِ اطلاعاتي آنان در قالب مدارك حاوي اطلاعات فنّي توليد شده در اين سازمان در طيّ سال­هاي 1380- 1384. يافته­هاي پژوهش حاكي از وجود وضع نسبتاً مناسب توليد و مصرف اطلاعات در جامعة پژوهش است. به عنوان نمونه، 81 درصدِ مجموعِ 20963 مدرك توليدي در سال­هاي مذكور، حاصل كار گروهي است؛ 34/81 درصد كلّ مدارك توليدي سازمان، در قالب الكترونيكي عرضه شده و در مجموع، سازمان مورد مطالعه در طيف وسيعي از موضوعات و موّاد اطلاعاتي، تجربة توليد اطلاعات داشته است. همچنين، اظهار نظر 39/99 درصد از كارشناسان جامعة پژوهش، دربارة استفاده­شان از اين مدارك براي انجام امور شغلي و استفادة 100 درصدي آنان از مدارك توليدي در جهت انجام ساير امور (غيرشغلي)، نشان از اقبال گستردة جامعة پژوهش به مصرف اطلاعات مورد نظر دارد. در مقابل، بيشترين كاستي­هاي مشاهده شده مربوط به عدم مديريّت كلان­نگرِ اطلاعات، به منظور ايجاد تسهيل هر چه بيشتر چرخة اطلاعات مورد تحقيق است. به عنوان نمونه، 06/53 درصد كارشناسان، مدارك مورد نيازشان را پراكنده در بخش­هاي مختلف سازمان مي­يابند، و 55/43 درصدشان گفته­اند كه از طريق هيچ روش نظام­مندي به اين مدارك دسترسي ندارند. وجود موانع نسبتاً زيادِ اظهار شده توسّط كارشناسان، براي مصرف اطلاعات نيز نشانة ديگري در اين زمينه است. پژوهشگر با اعتقاد به اين مطلب كه سامان­دهي چرخة اطلاعات مورد بحث به بهبود بيشتر وضع توليد و مصرف اطلاعات در اين سازمان منجر خواهد شد، و يا لااقل، توليد و مصرف فعلي را با صرفِ وقت و هزينة كمتري ممكن خواهد ساخت، به ارائة پيشنهاداتي براي غلبه بر موانع موجود بر سر راه مصرف اطلاعات و تسهيل چرخة اطلاعات در سازمان مورد اشاره پرداخته است

/ 3 نظر / 137 بازدید
امير ريسمانباف

اجتماعي نه مجيدجان! احتمالي! لطفاً‌كلمه اجتماعي را در عنوان حذف نماييد!

اصنافی

داداش من خودت نوشته بودی دیگه! چشم اصلاح میکنیم.

چگونگی انجام تحلیل آماری