بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي

پايان‌نامه كارشناسي ارشد
بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي: مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران, شهيد بهشتي و مشهد در سالهاي 1354-1356. استاد راهنما: عباس حري. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) .ـ دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي، 1365.
چكيده
هدف از اين تحقيق بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي: مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي و مشهد است.
روش پژوهش روش تحليل استنادي است. از طريق اين روش مشاهده شده است كه آيا قانون برادفورد در مورد مجلات علمي فارسي عموما و مجلات پزشكي فارسي خصوصا نيز صادق است. باتوجه به اينكه هدف مشاهد تأييد و يا عدم تأييد قانون برادفورد درباره مجلات پزشكي فارسي است طبعا براي گردآوري داده‌ها مجلات پزشكي دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي ايران مورد نظر بوده كه در اين رابطه مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي و مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتايج حاصل از اين تحليل نشان مي‌دهد كه در روش تحليل استنادي احتمال خطا و اشتباه بسيار كم و معمولا پراستفاده‌ترين مجلات انتخاب مي‌شوند. درنتيجه اين روش مي‌تواند در مقايسه با دو روش معمول در انتخاب مجلات علمي (كاتالوگهاي مجلات، تشكيل كميته گزينش مواد) يكي از روشهاي مناسب انتخاب مجلات علمي باشد.

دكتر فريده عصاره

/ 1 نظر / 48 بازدید
Hossein

سشع

Whoops, looks like something went wrong.