نام خانوادگی: مهرتاش<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام: پونه

عنوان پایان نامه: ارزیابی و مقایسه منابع مرجع هنر در سه دانشگاه تربیت مدرس، تهران و الزهرا و بررسی میزان انطباق این منابع با نیازهای کاربران

استاد راهنما: زاهد بیگدلی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1382                     تعداد صفحه: 183

 

کلید واژه ها: منابع مرجع هنر، دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس، ارزیابی

 

چکیده:

موضوع اصلی این پژوهش، ارزیابی مجموعه منابع مرجع هنر در دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و الزهرا بر مبنای ملاک های علمی، همچون میزان مطابقت با کتابشناسی های معتبر ملی و بین المللی برای تعیین کیفیت این منابع، میزان هماهنگی موضوعی میان منابع، میزان روزآمد بودن و نیز میزان مطابقت با نیازهای استفاده کنندگان می باشد.

برای جمع آوری نظرات استفاده کنندگان دانشگاه های مورد مطالعه در خصوص منابع مرجع گروه های هنر پرسشنامه ای در دو قسمت، کتابخانه دانشکده ای و کتابخانه مرکزی دانشگاه در هفتصد و پنجاه نسخه (با محاسبه تعداد کل اعضای هیأت علمی و نیز 5/16% از کل دانشجویان گروه هنر) تهیه گردید و در اختیار اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه ها قرار گرفت. پرسشنامه که در برگیرنده سؤالاتی در خصوص میزان استفاده، میزان رضایت، میزان کفایت، میزان رفع نیازهای اطلاعاتی، میزان روزآمد بودن و نیز نقاط ضعف بخش مرجع است، پس از تکمیل و جمع آوری بیان کننده موارد زیر بوده است:

-         عدم کفایت منابع مرجع گروه هنر و عدم رضایت مندی استفاده کنندگان از این منابع

-         استفاده محدود استفاده کنندگان از منابع مرجع هنر

-         روزآمدتر بودن منابع مرجع هنر در دانشگاه تربیت مدرس نسبت به دو دانشگاه دیگر

همچنین مقایسه منابع مرجع هنر دانشگاه های مورد مطالعه با کتابشناسی های بین المللی حاکی از ضعف شدید هر سه دانشگاه به لحاظ دارا بودن منابع معرفی شده در این کتابشناسی ها بوده است. در مقایسه موضوعی منابع مرجع هنر نیز مشخص گردید در هیچ یک از دانشگاه های مورد مطالعه در انتخاب و عرضه منابع مرجع رشته های مختلف گروه هنر هماهنگی موضوعی به لحاظ تعداد منابع رعایت نشده است.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید