عنوان رساله: شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام خانوادگی: صباغی نژاد

نام: زیور

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عواملی است که می توانند بر استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. کل جامعه تحقیق که شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند 870 نفر بود که 290 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند. یافته های تحقیق نشان داد که دسترسی مستقیم مراجعین به کتاب موجود در قفسه های کتابخانه، با 3/69 درصد، علاقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه 9/58 درصد و همخوانی شماره های بازیابی موجود در کارتهای برگه دان یا کامپیوتر با 4/56 درصد بر استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل عامل این یافته ها در شش گروه به شرح زیر تقسیم بندی شدند:

گروه یک: عوامل محیطی، گروه دو: کتابداران و کتابخانه ها، گروه سه: تعداد کتابها و سایر منابع، گروه چهار: دسترسی به سیار امکانات، گروه پنج: علاقه و آگاهی دانشجویان، گروه شش: کمیت و کیفیت خدمات.

/ 4 نظر / 141 بازدید

سارا

چگونه می توان به متن کامل پايان نامه ها دست يافت؟

یک دانشجو

به متن کامل پایان نامه و پرسشنامه شما نیاز دارم

طراحی سایت

سلام. اگه خواستید وبلاگتون رو به وب سایت تبدیل کنید، با ما تماس بگیرین. http://www.golha.net