نام خانوادگی: حيدری نام: عليرضا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عنوان پایان نامه: بررسی خدمات مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاههای تمام وقت تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مقایسه فعالیتهای خدمات مرجع کتابخانه های مرکزی واجد و فاقد گروه کتابداری

 

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1378

 کلید واژه ها: خدمات مرجع، کتابخانه های مرکزی، واجد گروه کتابداری، فاقد گروه کتابداری، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

چکیده:

          شناخت عوامل مؤثر در ارائه خدمات بهتر و بیشتر در مراکز اطلاع رسانی و بکار گیری این عوامل می تواند به جلب رضایت بیشتر مراجعین بینجامد و بنظر می رسد که یکی از این عوامل، ارتباط تنگاتنگ گروههای کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاهها با کتابخانه های مرکزی، و عامل دیگر، تجهیز بخش مرجع کتابخانه ها از لحاظ منابع کافی و مناسب و نیروی انسانی مورد نیاز است. در همین راستا پژوهش حاضر، با هدف اصلی تعیین "میزان تأثیر گروهها کتابداری بر روند ارائه خدمات در کتابخانه های مرکزی دانشگاهها و همچنین بررسی وضعیت این کتابخانه ها از لحاظ نیروی انسانی، مدیریت و منابع" انجام شده است.

          جهت انجام این بررسی، تعداد 8 سؤال و 3 فرضیه در نظر گرفته شده است که فرضیه اصلی پژوهش بدین قرار است: "در دانشگاههای تمام وقت تحت پوشش وزارت فرهنگ آموزش عالی بین انواع خدمات مرجع در کتابخانه های مرکزی دانشگاه واجد گروه کتابداری و اطلاع رسانی و دانشگاهها فاقد گروه کتابداری و اطلاع رسانی اختلاف معنی دار وجود دارد" و فرضیه دوم عبارتست از "در دانشگاههای مورد مطالعه بین انواع خدمات مرجع در کتابخانه های مرکزی با مدیریت متخصص و کتابخانه های مرکزی فاقد مدیریت متخصص اختلاف معنی داری وجود دارد".

          بر اساس یافته های تحقیق به سؤالات پژوهش پاسخ داده شد و فرضیه اول و اصلی پؤوهش مورد تأیید قرار گرفت و بین دو گروه مورد آزمون اختلاف معنی دار بود ولی در فرضیه های دوم و سوم پژوهش بین خدمات ارائه شده در کتابخانه های مرکزی فاقد و واجد کتابدار مرجع متخصص و مدیریت متخصص و غیر متخصص اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

          یافته های پژوهش نشان داد که کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دارای گروه کتابداری و اطلاع رسانی خدمات بیشتری نسبت به کتابخانه های مرکزی دانشگاههای فاقد گروه کتابداری ارائه می دهند و طبق آمار بدست آمده اختلاف درصدی خدمات ارائه شده بین دو گروه به 15 درصد می رسد که رقم قابل توجهی است. در آخر نیز با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کتابخانه ها و خدمات رسانی بهتر به مراجعین ارائه شده است.

و فرضیه سوم عبارتست از "در دانشگاههای مورد مطالعه بین انواع خدمات در کتابخانه های مرکزی فاقد و دارای کتابدار مرجع متخصص اختلاف معنی دار وجود دارد". جامعه مورد پژوهش شامل کتابخانه های مرکزی کلیه دانشگاههای تمام وقت تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی است که جمعاً 47 دانشگاه بودند که از این تعداد، 33 کتابخانه مرکزی، برابر با 70 درصد آن ها به پرسشنامه های مربوط پاسخ دادند. پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله ی نرم افزار کامپیوتری (stst grap) و آمار توصیفی انجام شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از تی تست (T-Test) انجام شد.

 

/ 2 نظر / 43 بازدید

هوی نويسنده اش کو

ابراهیم بابایی

با سلام واحترام لطفا پرسشنامه جناب اقای علیرضا حیدری را که درمورد بررسی خدمات مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تمام وقت بود را برام ایمیل کنید نمیدونم چیکار باید بکنم وقت داره میگذره خواهش میکنم کمکم کنید شماره ات را لطفا برام ایمیل کن تا دراین مورد صحبت کنم تشکر ابراهیم بابایی

Whoops, looks like something went wrong.