بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران

دانشجو: حسين مرادی مقدم

ورودی: ۱۳۸۰

استادراهنما: دکترفرج پهلو-استاد مشاور: دکتربيگدلی

داوران: دکترکوکبی-دکترعصاره

تاريخ دفاع:شنبه ۲اسفند

بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران در سال تحصيلي 82-81، بمنظور تعيين اولويتهاي خدماتي كتابخانه هاي دانشگاه.

چكيده

:

اين پژوهش به منظور بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شده است

. روش پژوهش حاضر پيمايشي از نوع توصيفي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد.

جامعه مورد بررسي شامل كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز مي باشد

. بخاطر محدود بودن جامعه مورد پژوهش از نمونه گيري استفاده نگرديد و 400 پرسشنامه بين جامعه مورد پژوهش توزيع گرديد كه در نهايت 201 پرسشنامه (با نرخ پاسخ دهي 50 درصد) برگشت داده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه اعضاي هيأت علمي براي تأمين نيازهاي اطلاعاتي خود از هر دو نوع مواد چاپي و غيرچاپي استفاده مي كنند. در بين منابع چاپي، استفاده از كتاب، نشريات تخصصي (خارجي و داخلي) و پايان نامه ها و در بين منابع غيرچاپي نيز استفاده از شبكه اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي ديسك فشرده، در اولويت مي باشند. نتايج آزمون مجذور خي نشان داد كه متغير هايي چون گروه آموزشي، محل اخذ مدرك تحصيلي، جنسيت و مرتبه علمي اعضاي هيأت علمي بر استفاده آنها از انواع منابع اطلاعاتي چاپي مؤثر بوده است. نتايج پژوهش در مورد استفاده اعضاي هيأت علمي از شبكه اينترنت نشان داد كه اكثريت آنها تأثير اينترنت را در رفع نيازهاي اطلاعاتي خود « زياد » ارزيابي كرده بودند. همچنين بيشترآنها حداقل روزي يكبار از شبكه اينترنت استفاده مي كنند. نتايج آزمون مجذور خي نشان داد كه بين دانشكده هاي مختلف در استفاده از شبكه اينترنت تفاوت معني داري وجود دارد.

نتايج تحقيق همچنين نشان داد كه

9/87 درصد كاربران شبكه اينترنت در استفاده و دستيابي به اطلاعات مورد نظر خود از اين شبكه دچار مشكل بوده اندكه از مهمترين اين مشكلات مي توان سرعت كم شبكه اينترنت، عدم آشنايي با شيوه اطلاع يابي از اينترنت، نبود امكانات در محل كار و در نهايت عدم تسلط كافي به زبان انگليسي اشاره نمود. همچنين 1/79 درصد اعضاي هيأت علمي جهت تقويت توان خود در جستجوي اطلاعات تخصصي مورد نياز و مهارت در اطلاع يابي از شبكه اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين استفاده از امكانات كتابخانه هاي دانشگاه، خواستار برگزاري كارگاههاي آموزشي در اين زمينه ها بوده اند.

يافته هاي ديگر تحقيق نشان داد كه منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز با نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي همخواني چنداني ندارد

. ميزان همخواني در اكثر موارد « كم» و يا حد اكثر « متوسط» بوده است وبنابراين منابع و خدمات موجود كتابخانه ها نتوانسته نيازهاي اطلاعاتي آنها را تأمين نمايد.

مهمترين عوامل عدم دسترسي آسان اعضاي هيأت علمي به اطلاعات مورد نيازشان دركتابخانه ها به ترتيب اولويت عبارتنداز

: محدود بودن امكانات براي دريافت اطلاعات از خارج از كشور، موجود نبودن منبع اطلاعاتي مورد نياز در كتابخانه ها، عدم دسترسي بهنگام به اطلاعات. عدم همكاري كتابداران، عدم آشنايي با منابع جستجوي اطلاعات و محدود بودن ساعات كار كتابخانه ها از مشكلاتي هستند كه در مرتبه هاي بعدي قرار دارند.

بر اساس يافته هاي اين تحقيق لازم است در كتابخانه هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز

( و ساير كتابخانه هاي دانشگاهي) ضمن توسعه امكانات دسترسي بهنگام به اطلاعات چاپي و الكترونيكي در داخل و ازخارج كشور، با برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي اساتيد به افزايش تسلط آنان بر روشهاي دستيابي و جستجوي اطلاعات كمك كرد. همچنين با اتخاذ تدابير مديريتي از قبيل آموزش كاركنان براي به روز كردن اطلاعات آنان در خصوص امكانات نوين خدماتي و نيز مجموعه سازي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي كاربران در كتابخانه ها و نيز افزايش ساعات كاري كتابخانه ها، زمينه هاي بهره وري هرچه بيشتر فراهم شود.

 

/ 0 نظر / 47 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.