پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری...

عنوان پايان نامه: بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری(مختصص و غيرمتخصص) ازديدگاه کارکنان واجد و فاقد مدرک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 63 بازدید

بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران

دانشجو: حسين مرادی مقدم ورودی: ۱۳۸۰ استادراهنما: دکترفرج پهلو-استاد مشاور: دکتربيگدلی داوران: دکترکوکبی-دکترعصاره تاريخ دفاع:شنبه ۲اسفند بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید