تماس مستقيم كتابدار با مراجعه‌كننده و رايانه‌هراسي


نام دانشجو: فيروزه زارع‌فراشبندي
استاد راهنما: دکترمرتضی کوکبی
عنوان: بررسي رابطه ساده و چندگانه پيش‌بين‌هاي مهم رايانه‌هراسي با آن، در بين كتابداران كتابخانه‌هاي واقع در اهواز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز
هدف از اين پژوهش، يافتن رابطه ساده و چندگانه هر يك از متغيرهاي پيش‌بين‌ سن، جنسيت، تجربه كار در كتابخانه، تجربه كار با رايانه، رشته تحصيلي، ميزان تحصيلات و تماس مستقيم كتابداران با مراجعان (بسته به بخشي از كتابخانه كه فرد در آن كار مي‌كند) با رايانه‌هراسي در كتابداران دو دانشگاه علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز به طور كلي و نيز مقايسه اين متغيرها در كتابداران دو دانشگاه است.»
اين پايان نامه كه سال ‌١٣٨٠ در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ارايه شده، افزوده است: « پژوهش از نوع كاربردي ـ نظري و ابزار گردآوري داده‌ها مقياسي با ‌٣١ سؤال درست/نادرست و هفت سؤال شامل اطلاعات فردي است. جامعه پژوهش، كتابداران ‌١١ كتابخانه دانشكده‌اي و مركزي دو دانشگاه علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز هستند كه با كامپيوتر كار كرده يا مي‌كنند (n = ‌٥٧). تعداد كتابداران دانشگاه علوم پزشكي، ‌١٩ نفر و دانشگاه شهيد چمران ‌٣٨ نفر است كه از اين تعداد، ‌٣٩ نفر زن و ‌١٨ نفر مرد هستند. روش‌هاي آماري استفاده شده عبارتند از: تحليل واريانس، آزمون توكي، همبستگي، رگرسيون خطي چندگانه و آزمون.»
نتايج اين پايان نامه كه استاد راهنمايي آن را دكتر مرتضي كوكبي برعهده داشته، نشان داد كه بين رايانه‌هراسي و تجربه كار با رايانه رابطه‌اي منفي وجود دارد و ميزان رايانه‌هراسي در رشته‌هاي تحصيلي مختلف، متفاوت است. گروه علوم اجتماعي بيشترين ميزان رايانه‌هراسي و گروه رشته‌هاي فني كمترين ميزان رايانه‌هراسي را دارا هستند و بين تماس مستقيم كتابدار با مراجعه‌كننده (بسته به بخشي كه در آن كار مي‌كند) با رايانه‌هراسي رابطه‌اي مثبت وجود دارد. هر چه تماس با مراجعه‌كننده بيشتر باشد، رايانه‌هراسي بيشتر است. بين رايانه‌هراسي و متغير‌هايي چون سن، جنسيت، ميزان تحصيلات و تجربه كار در كتابخانه در اين پژوهش رابطه‌اي يافت نشد. همبستگي چندگانه اين متغيرها با رايانه‌هراسي از همبستگي‌هاي ساده آنها بيشتر است. مقايسه رايانه‌هراسي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز نشان داد كه تفاوتي بين دو دانشگاه از نظر ميزان رايانه‌هراسي وجود ندارد.


با تشکر ازسايت ايسنا

/ 0 نظر / 39 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.