طرح پيشنهادی ايجاد پايگاه وب کتابداران ايران براساس نيازهای آنان

 

اين پايان نامه توسط آقای محمد نعيم آبادی دردانشگاه شهيدچمران اهوازارائه شده است.استاد راهنمای ايشان دکترعصاره بودند.

امروزه اکثرمراکزعلمی و فرهنگی-سازمانها-کتابخانه ها و گروهها درسطح جهان ازطريق پايگاههای وب اختصاصی خود به عنوان وسيله ای استاندارد جهت دسترس پذيرساختن اطلاعات خود استفاده می نمايد.دراين پژوهش محتوای پايگاه وب کتابداران ايران براساس نيازهای کاربران آن مورد بررسی و تحليل قرارگرفته است.پژوهش ازنوع کاربردی با رويکردی توصيفی تحليلی بوده و به روش پيمايشی صورت گرفته است.براساس فرضيه های پژوهش-سه پرسشنامه برای انجام تحقيق دراختيارافراد قرارگرفت.جامعه آماری پژوهش کليه کارشناسان-دانشجويان و اساتيد کتابداری و اطلاع رسانی ايران بود.همچنين به بررسی و مطالعه منابع ازجمله موادچاپی-اينترنت-تحقيقات گذشته و ... برای تعيين ملاکهای مورد نياز و خدمات قابل ارائه درسايت کتابداران ايارن و استخراج ويژگيهای سايتهای کتابداری سايرکشورها پرداخته شد.

براساس نتايج حاصل ازپرسشنامه ها و مطالعه منابع-پرسشنامه اصلی پژوهش با ۵۲سوال در۵گروه تدوين شد.اولويت گروههای مختلف به ترتيب به گروه سوالات-بانکهای اطلاعاتی-پيوند-اخبارکتاب و کتابخانه برای کتابداران توسط پاسخگويان تعيين شد.براين اساس پايگاه وب کتابداران ايران با توجه به اصول طراحی و نتايج نيازسنجی با نشانی www.ketabdar.com  ايجادشد و جهت استفاده کتابداران کشوردراينترنت به بهره برداری رسيد.

/ 0 نظر / 36 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.