طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد

طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي در شرايط فعلي. استاد راهنما: طاهره علومي. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) ._ دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي، 1360.

هدف از اين تحقيق بررسي وضع فعلي كتابخانه‌هاي مدارس و شناسائي نقاط ضعف و قوت آنان و تعيين نقش كتابدار آموزش‌ديده در پيشبرد امور كتابخانه آموزشگاهي و در نتيجه لزوم تربيت كتابدار آموزشگاهي است.
در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است. گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. تعداد دو دبستان، پنج مدرسه راهنمائي و سيزده دبيرستان دخترانه و پسرانه از بين 64 مدرسه فعال شهر اهواز مورد مطالعه و بازديد قرار گرفته است.
نتيجه تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده نشان مي‌دهد كه كتابخانه‌هاي فعلي مدارس نمي‌توانند رسالتي را كه به عهده دارند به انجام برسانند و كتابدار فعلي در كتابخانه آموزشگاهي نيز از انجام رسالت خويش كه همانا ايجاد ارتباط بين منابع اطلاعاتي و جامعه استفاده‌كننده مي‌باشد عاجز است. بنابراين لزوم تجديدنظر در آموزش كتابدار آموزشگاهي با توجه به جميع جهات قطعي به نظر مي‌رسد.
با توجه به نتايج حاصل از داده‌ها پيشنهاداتي جهت بازسازي كتابخانه‌هاي فعلي مدارس و تربيت كتابدار آموزشگاهي ارائه شده است.

دکتر زاهد بیگدلی

/ 0 نظر / 37 بازدید