نام خانوادگی: کلابیان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام: محمد

عنوان پایان نامه: مقایسه فعالیتهای علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای ایران در دو گروه استفاده کننده و غیر استفاده کننده از پست الکترونیکی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1379                     تعداد صفحات: 204

کلید واژه ها: پست الکترونیکی، فعالیت علمی، اعضاء هیأت علمی، دانشگاههای ایران، وسایل ارتباط علمی، ارتباط رسمی، ارتباط غیر رسمی

 

 چکیده:

استفاده اعضاء هیأت علمی از وسایل ارتباطی سنتی موجب بروز کندی و تأخیرهای طولانی مدت در فعالیتهای علمی آنان می شود. بررسی های اولیه نشان می دهد که برخی از اعضاء هیأت علمی دانشگاههای ایران هنوز از وسایل سنتی استفاده می کنند، و برخی دیگر از وسایل الکترونیکی جدید که رایجترین ها آن پست الکترونیکی است. به همین خاطر برای دریافت تأثیر احتمالی استفاده از پست الکترونیکی در فعالیت علمی افراد و به منظور ترسیم تصویری نزدیک به واقع از میزان و نوع استفاده اعضاء هیأت علمی از پست الکترونیکی و نیز به منظور مشخص کردن تفاوت نوع وسیله ارتباطرمورد استفاده جهت ارتباط با همکاران، ناشران و کنفرانسها، تفاوت میزان انتشارات، فعالیتهای پژوهشی، تألیفات مشترک، نوع وسیله کسب اطلاعات علمی جدید و یزان شرکت اعضاء هیأت علمی در مجامع علمی در گروههای استفاده کننده و غیر استفاده کننده، این تحقیق صورت گرفت.

برای گردآوری داده های مورد نیاز از گروههای استفاده کننده و غیر استفاده کننده از پرسشنامه استفاده شده است. برای انجام بررسی آماری از آمار توصیفی که شامل توزیع فراوانی و محاسبه درصدهای است، بهره گرفته شده است. برای مقایسه فعالیت علمی دو گروه از آزمون مجذور کای استفاده شده است.

نمونه اصلی تحقیق از میان اعضاء هیأت علمی ده دانشگاه، پنج دانشگاه در تهران (دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، امیر کبیر، تربیت مدرس) و پنج دانشگاه در شهرستانها که شامل دانشگاههای اصفهان، تبریز، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد است، انتخاب شده است. از بین 5300 عضو هیأت علمی این دانشگاهها، بر اساس آخرین دفترچه راهنمای کنکور سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، 90 گروه آموزشی با فاصله سیستماتیک 5 به طور تصادفی انتخاب گردید و با فرض اینکه هر گروه آموزشی بطور متوسط دارای 5 عضو هیأت علمی است، برای 450 نفر نامه ای با عنوان بدون نام ارسال شد. از 337 نامه پاسخ داده شده 151 نفر کار خود را کاربر پست الکترونیکی و 186 نفر غیر کاربر معرفی کردند. از بین این تعداد دو نمونه 100 نفری بطور تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه نهایی برای آنها ارسال گردید. از این تعداد جمعاً 145 نفر پرسشنامه ها را عودت دادند. از مجموع 145 نفر 67 نفر استفاده کننده، 78 نفر غیر استفاده کننده از پست الکترونیکی بودند. یافته ها نشان داد که بیشترین موارد استفاده از پست الکترونیکی درخواست و جستجوی اطلاعات بوده است. از نظر میزان انتشار مقاله در نشریات و کنفرانسها پروژه های تحقیقاتی، تألیف مشترک، میزان شرکت در مجامع و انجمنهای علمی و وسیله کسب اطلاعات علمی جدید و وسیله مورد استفاده برای تبادل آثار و مقالات برای افراد، تفاوت بین استفاده کننده و غیر استفاده کننده معنی دار است.

/ 0 نظر / 37 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.