تدريس كتابداري ازطريق تلويزيون

فرزين،فرزانه.بررسي تدريس كتابداري از طريق كلاسهاي آزاد راديو تلويزيون دانشگاه شيراز،1355.

اين بررسي، به منظور شناخت ميزان موفقيت يا عدم موفقيت درس مباني علوم كتابداري(و اطلاع رساني) كه درنيمسال اول1354-1355به وسيله كلاسهاي آزاد تدريس شد، صورت پذيرفت.ازكل دانشجوياني كه در دروه مزبور ثبت نام كرده بودند،560نفر درامتحانات پايان نيمسال شركت كردند.كل جامعه آماري دراين بررسي،مورد نظر بود و براي يكايك دانشجويان پرسشنامه فرستاده شد.پرسشنامه 3قسمت داشت: 1-انگيزه ثبت نام.2-ميزان فراگيري.3-نظرآزمائي. علاوه برآن، اطلاعات فردي در مورد تغييراتي مانند سن،جنسيت،تحصيلات و محل سكونت به طور غير مستقيم و از طريق شماره دانشجويي،گردآوري شد.

/ 0 نظر / 43 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.