چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری...

عنوان پايان نامه:

بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری(مختصص و غيرمتخصص) ازديدگاه کارکنان واجد و فاقد مدرک تحصيلی کتابداری درکتابخانه های دانشگاهی ايران

دانشجو: محمدرضا اميری

استادراهنما: دکترمرتضی کوکبی استاد مشاور: دکترزاهد بيگدلی

داوران: دکتر معرف زاده و دکتر مهرعليزاده

استاد ناظر: دکترفرج پهلو

نمره:۱۸

مديريت درکتابخانه های دانشگاهی به لحاظ پيشرفتهای اخيردرفناوريهای اطلاعاتی-بيش ازپيش متحول و پيچيده شده است.اين تحولات سبب شده که مديريت اين کتابخانه ها کمترازعهده غيرمتخصصان کتابداری برآيد.براساس تحقيقات انجام شده بيش از۶۰درصد ازمديران کتابخانه های دانشگاهی ايران توسط مديران غيرمتخصص اداره ميشوند که اين موضوع ميتواند باعث بروزمشکلاتی برای کتابخانه ها بشود.بنابراين با توجه به اين موضوع اين پژوهش با هدف مقايسه عملکرد مديران واجد و فاقد دانشنامه کتابداری کتابخانه های دانشگاهی به لحاظ انجام فعاليتهای مديريتی درقالب اهداف و وظايف کتابخانه های دانشگاهی دردانشگاههای بوعلی سينای همدان-علوم پزشکی همدان-رازی کرمانشاه-علوم پزشکی کرمانشاه-تعدادی ازکتابخانه های دانشگاههای شهيدچمران اهواز و تعدادی ازکتابخانه های دانشگاهی تهران ازديدگاه کارکنان اين کتابخانه انجام شد.

برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه مخصوص مديران و کارکنان به صورت مجزا به منظور سنجش عملکرد فرآيند برنامه ريزی-سازماندهی-ايجادانگيزه-نوآوری و کنترل استفاده شد.نوع پژوهش علی -مقايسه ای است.

به طورکلی اين نتيجه حاصل شده که بين فرآيندهای ۵گانه مديريتی ميان مديران متخصص و غيرمتخصص تفاوت معنی داری وجود دارد.همه کارکنان دربهتربودن عملکرد مديران متخصص متفق القولند.ازميان مديران متخصص۴/۹۳ درصد عملکردی عالی و تنها ۷/۶درصد عملکردی متوسط داشته اند.اما مديران غيرمتخصص تنها۷/۶درصد دارای عملکرد عالی بودندو۳/۵۳ درصد عملکرد ضعيف  و متوسطداشته اند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني