چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

نام خانوادگی: کرمانی

نام: مهنوش

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

عنوان پايان نامه: پيشنهاد يک مجموعه قواعد فهرست نويسی استاندارد مطابق با ويژگيهای کتابشناختی ايران و زبان فارسی ازطريق مقايسه دستنامه قواعد فهرست نويسی با کتاب قواعد فهرست نويسی انگلو-امريکن

 چکيده: هدف اصلی پژوهش حاضر پيشنهاد يک مجموعه قواعد استاندارد مطابق با نيازهای کتابشناختی ايران و ويژگيهای فرهنگ و زبان فارسی از طريق مقايسه کتاب دستنامه قواعد فهرست نويسی با کتاب مجموعه قواعد فهرست نويسی انگلو-امريکن می باشد. بخش اول دستنامه که شامل مجموعه قواعدی خاص کتابهای فارسی است با فصلهای ۲ و ۳و۱۲ AACR2مقايسه می شود. نتايج حاصل از پژوهش نشان /داد که ۲۵/۷۳ درصد از فصل -۷/۷۷ درصد از فصل  و  درصد از فصل ۱۲ دستنامه با انگلوامريکن تفاوتهای ظاهری و محتوايی دارد. اين تفاوتها ناشی از:

مفصل يا خلاصه بودن قواعد انگلوامريکن-جابجايی شماره های قواعد انگلوامريکن -تفسير نادرست ازقواعد انگلوامريکن-تعديل سه قاعده برای سازگاری با ويژگيهای زبان و فرهنگ فارسی-تعديل پنج قاعهده که بر مبنای نيازهای کتابشناختی ايران صورت گرفته است. بنابراين تنها سه قاعده مربوط به ويژگيهای فرهنگ و زبان فارسی و پنج قاعده مربوط به نيازهای کتابشناختی ايران بود. همچنين نشان داده شد که دستنامه آنگونه که ادعا می کند سازگاری کافی با قواعد بين المللی نداشته و ازکارايی لازم برای فهرست نويسی کتب فارسی برخوردار نيست. پژوهشگر پيشنهاد می کند به جای استفاده از دستنامه ترجمه انگلوامريکن همراه با اضافات لازم برای سازگاری با شرايط ايران استفاده شود و موارد اضافه شده با نشانه ای خاص که در مقدمه اين مجموعه قواعد پيشنهادی آمده نشان داده شود. ضروری به نظر می رسد که کميته ملی فهرست نويسی برای اخذ تصميم درباره انطباقهايی که در آينده برای سازگاری با شرايط ايران بر روی قواعد انگلوامريکن بايد صورت گيرد تشکيل شود.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني