چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


ميزان كمك‌يابي دانشجويان دانشگاه شيراز از كتابدار در انجام تحقيقات كتابخانه‌اي

دكتر عبدالرسول جوكار

دانشيار علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيراز
فاطمه معتمدي

دانشجوي دكتري علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيراز


چكيده
اين تحقيق به منظور تعيين ميزان كمك‌يابي دانشجويان رشته‌هاي علوم تربيتي و علوم انساني از كتابدار در انجام تحقيقات كتابخانه‌اي خود در دانشگاه شيراز انجام شده است. روش تحقيق، پيمايشي و ابزار آن پرسشنامه‌اي بود كه بين 100 نفر از دانشجويان توزيع گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 63 پرسشنامه دريافت شده حاكي از اين بود كه 1/92 درصد از افراد مورد مطالعه احساس نياز به كمك داشتند و از بين آنها 2/76 درصد از كسي كمك گرفته‌اند در حاليكه از بين مراحل انجام يك تحقيق، بيش از همه در مرحلهء يافتن اطلاعات مرتبط (68 درصد) به كمك نياز داشتند. نتايج همچنين نشان داد كه دانشجويان كمترين كمك را از كتابدار درخواست نموده‌اند (25 درصد) و علت آن را عدم توانائي كتابدار در كمك كردن دانسته‌اند. براساس يافته‌هاي حاصل از اين بررسي مي‌توان عدم آشنائي كافي دانشجويان با توانائي و تخصص كتابدار را، بعنوان مهمترين مانع بر سر راه كمك‌يابي دانشجويان از كتابدار دانست كه حل اين مشكل مستلزم انجام اقدامات مؤثر براساس مطالعات و تحقيقات هدفمند و مفيد مي‌باشد.

كليدواژه‌ها:‌كمك‌يابي/دانشجو/كتابدار/تحقيقات كتابخانه‌اي


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني