چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

عنوان پایان نامه:

بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای ایفلا برای کتابخانه های آموزشگاهی» به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی وضعیت آنها

نام و نام خانوادگی: نظام جمشیدی

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی    استاد مشاور: دکتر عبدالحمید معرف زاده

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت کتابخانه­های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه از نظر فضا، بودجه، امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، کمیت مجموعه، و ارائه خدمات می­باشد. همچنین پژوهش حاضر وضعیت به دست آمده را با «استانداردهای ایفلا برای کتابخانه­های آموزشگاهی» مورد مقایسه قرار می­دهد. جامعه پژوهش، کل مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه را شامل می­شود. این پژوهش از نوع توصیفی و روش پیمایشی می­باشد. داده­های این پژوهش از طریق پرسشنامه به دست آمده­اند و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که 97/80 درصد از مدارس، دارای کتابخانه هستند. 83/32 درصد از کتابخانه­ها به وسیله کتابداران اداره می­شوند و فقط سرپرست 34/9 درصد از آنها در رشته کتابداری تحصیل کرده­اند. 27/91 درصد از کتابخانه­ها بودجه مدون و اختصاصی ندارند. فضای کتابخانه­ها، بسیار محدود است و اکثر آنها برای مطالعه دانش­آموزان فضایی در نظر نگرفته­اند. مجموعه کتابخانه­ها از نظر کمی ضعیف هستند. 53/32 درصد از کتابخانه­ها شیوه استفاده از کتابخانه را به دانش­آموزان آموزش می­دهند و فقط 72/5 درصد از آنها دسترسی به اینترنت را برای کاربران فراهم می­کنند. وسایل و تجهیزات کتابخانه­ها بسیار ضعیف هستند. کتابخانه­های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه در تمام زمینه­ها در حد استانداردهای ایفلا نیستند و به طور کلی می­توان گفت که این کتابخانه­ها دچار چالشهای جدی هستند و توان پاسخگویی به نیازهای دانش­آموزان را ندارند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني