چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

نام خانوادگي: باجی    نام: فاطمه

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

عنوان پايان‌نامه: بررسی گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و مقایسة آن با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک

هدف از پژوهش حاضر مقایسة گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره منتشر شده در فاصلة سال­های 1376-1383 می­باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از دو روش کتابخانه­ای و پیمایشی استفاده شد. روش پیمایشی برای گردآوری داده­های مربوط به گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و روش کتابخانه­ای برای گردآوری داده­های مربوط به دسته­بندی موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان دورة راهنمایی به کار گرفته شد. بخش نخست نمونة پژوهش به روش تصادفی چندمرحله­ای از میان دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز انتخاب شد و برای گردآوری داده­های مربوط از  پرسشنامه استفاده شد. بخش دوم نیز دربردارندة کل کتاب­های مناسب دانش­آموزان دورة راهنمایی (گروه سنی «د») معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک در فاصلة سال­های 1376-1383 بود که فراوانی کتاب­های مناسب در موضوع­های مختلف، با استفاده از تقسیم­های موضوعی، شمارش گردید. در نهایت داده­های به دست آمده از پرسشنامه که شامل گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز بود با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره، مقایسه شد. نتیجة کلی پژوهش حاضر مشخص کرد که در بسیاری از موضوع­های فرعی مربوط به ده موضوع اصلی، میان نظرات دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و فراوانی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دورة تناسب چندانی برقرار نمی­باشد. این مسأله در موضوع­های فرعیِ مربوط به موضوع­های واقع­گرا (رمان)، دین، علوم تجربی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب­های مرجع بیشتر ملاحظه شد.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني