چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

عنوان رساله:تحلیل پیوندهای وب سایت­های نانوفن­آوری با استفاده از روش­­های دسته­بندی خوشه­ای، عامل تأثیرگذار وب و ترسیم نقشه دو بعدی

نام و نام خانوادگي:فرامرز سهیلی 

استاد راهنما: دكتر فریده عصاره

استاد مشاور: دكتر زاهد بيگدلي

چكيده:

 هدف از پژوهش حاضر تحلیل پیوندهای وب سایت­های نانوفن­آوری با استفاده از روش­های دسته­بندی خوشه­ای، عامل تأثیرگذار وب و ترسیم نقشه دو بعدی مي­باشد. روش به کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل پیوندها است که یکی از روش­های وب­سنجی می­باشد. جامعه پژوهش وب سايت­هاي نانوفن­آوري است كه با استفاده از دستور          (ac، net، org، edu، gov ،Com) Nanotechnology filetype: site. در اردیبهشت و خرداد ماه 1385 با استفاده از راهنمای اینترنتی یاهو بازیابی و روی رایانه شخصی بارگذاری شدند. پيوندهاي دریافتی و هم پيوندي­هاي اين وب سايت­ها به منظور تعيين ميزان رؤيت (مرئي بودن) اين وب سايت­ها، و همكاري آنها در سطح ملّي و بين­المللي در محيط وب و نيز ميزان تأثيرگذاري آنها در محیط وب تحليل گرديدند. براي تجزيه و تحليل داده­ها از نرم افزار اكسل و بخش دسته­بندي خوشه­اي و تحليل چند متغيّره­ی نرم افزار آماري SPSS نسخه 5/11 استفاده به عمل آمد. به طور کلی پیوندهای 252 وب سایت نانوفن­آوری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، با بکارگیری روش­هاي دسته­بندي خوشه­اي و تحليل چند متغيّره این تعداد، به 63 وب سایت کاهش پیدا کردند. نتايج پژوهش نشان داد كه وب سايت­هاي  Nanodotبه نشانی اینترنتی (http://nanodot.org Pubs.acs به نشانی اینترنتی (http://pubs.acs.org) وTechnologyreview  به نشانی اینترنتی (http://www.technologyreview.com/) بالاترين ميزان رؤيت را در محيط وب دارند. از سوي دیگر، استفاده از روش­هاي دسته­بندي خوشه­اي و تحليل چند متغيّره نشان داد كه وب سايت­هاي مورد مطالعه در9 خوشه اصلی با هم همكاري مي­نمايند، به عبارت ديگر نقشه مقياس نمای چند بعدي 3 خوشه همكاري را نشان داد. همچنين محاسبه عامل تأثيرگذار وب نشان داد كه وب سايت­هاي Nano.gov به نشانی اینترنتی(http://nano.govAutnano به نشانی اینترنتی (http://www.autnano.org) و  Crnanoبه نشانی اینترنتی(http://www.crnano.org/) بالاترين ميزان تأثيرگذاری را در محيط وب دارا مي­باشند. نتایج همچنین نشان داد که عامل­هایی از قبیل زبان، قدمت و کشور مبداء وب سایت بر میزان رؤیت آن تأثیر گذار می­باشند.                                                   


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني