چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

 

 

 

عنوان رساله: بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌ها

نام و نام خانوادگی:فاطمه حمیدی

 

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

چكيده

 هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌هاست كه با بررسي وضعيت اين كتابخانه‌ها از نظر تجهيزات، منابع، نيروي انساني، نحوه سازماندهي منابع و بازيابي آنها و غيره صورت پذيرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفي- كاربردي مي‌باشد و در آن از سه روش كتابخانه‌اي، پيمايشي و طراحي شبكه استفاده شده است. ابزارهاي گردآوري اطلاعات در پژوهش حاضر عبارتند از:  1 -  مطالعات كتابخانه‌اي: به منظور بررسي پيشينه‌هاي پژوهش و مروري بر كليات شبكه‌‌هاي اطلاعاتي و 2 -  سياهه وارسي: جهت بررسي كتابخانه‌هاي مورد مطالعه. جامعه پژوهش 12 كتابخانه تخصصي وابسته به بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران است كه در زمينه‌هاي موضوعي اقتصاد، پول و بانك فعاليت مي‌كنند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه كتابخانه‌هاي مورد بررسي از لحاظ نقاط قوت و ضعف در سطوح مختلفي قرار دارند. مشكل عمده اين كتابخانه‌ها كمبود فضا و نيروي انساني متخصص  و نيز عدم جايگاه سازماني يكسان است. همچنين برخي از اين كتابخانه‌ها داراي مجموعه‌اي غني هستند و برخي ديگر مجموعه‌اي ضعيف دارند. براي رفع اين مشكلات، استفاده بهينه از مجموعه موجود و ارائه خدمات اطلاعاتي كاراتر به جامعه استفاده كننده، طرح ايجاد شبكه اطلاعاتي براي اين كتابخانه‌ها پيشنهاد شده است. با توجه به شرايط و وضعيت كتابخانه‌هاي مورد بررسي مناسب‌ترين ريخت براي اين شبكه، تركيبي است به گونه‌اي كه برخي از وظايف و خدمات شبكه مانند مهار كتابشناختي، خدمات ارجاعي و خدمات آموزشي به صورتي متمركز توسط هسته شبكه (كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و برخي ديگر چون خدمات آگاهي‌رساني جاري و امانت بين كتابخانه‌اي به صورتي غيرمتمركز توسط هريك از كتابخانه‌ها انجام گيرد. در پايان پيشنهادهايي جهت گسترش خدمات شبكه ارائه شده است.

كليدواژه‌ها: شبكه‌هاي اطلاعاتي، شبكه‌هاي كتابخانه‌اي، كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي

 


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگي : پارسايي محمدي

نام: پرستو

استاد راهنما: دكتر مرتضي كوكبي

استاد مشاور: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

عنوان رساله: تحليل توصيفي و استنادي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351

چكيده:

اين تحقيق كه با روش تحليل استنادي صورت گرفته است به بررسي مقالات منتشر شده در مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351 پرداخته است. در اين تحقيق 29 شماره از اين مجله مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي بخش اول تحقيق نشان داد كه از مجموع 201 مدرك منتشر شده در اين مجله-127 مدرك توسط مردان و- 19 مدرك توسط زنان و 52 مدرك با همكاري زنان و مردان تهيه شده است. در ميان دانشكده ها و موسسات آموزش عالي-اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيشترين تعداد مدرك را به خود اختصاص دادند و در اين ميان سهم دانشكده علوم تربيتي اين دانشگاه با توليد 138 مدرك بيشترين بوده است. نويسندگان كليدي هم در اين تحقيق مشخص شدند. پراكندگي موضوعي مدارك مندرج در مجله نيز يكسان نبود و موضوع روانشناسي سهم بيشتري را به خود اختصاص داد. از 201 مدرك مندرج در اين مجله- تعداد 4107 استناد استخراج شد. از اين تعداد 947 استناد به منابع فارسي و 3160 استناد به منابع لاتين بوده است. بررسي نوع مواد مورد استناد نشان داد كه بيشترين استناد در منابع فارسي به كتابها بوده است كه رقم 444 را به خود اختصاص داده است. بررسي استنادهاي منابع لاتين نشان داد كه بيشترين استناد يعني 1802 استناد به مجلات بوده است. از بررسي تاريخ استنادها در ارتباط با منابع فارسي مشخص شد كه بيشترين استنادها مربوط به سالهاي 1373 به بعد مي باشد. اين درحالي است كه در منابع خارجي بيشترين استنادها به سالهاي 1994-1985 اختصاص داشته است. در نتيجه كهنگي مواد در منابع فارسي 10 سال و در منابع خارجي 20 سال محاسبه شده است كه به طور متوسط نيم عمري برابر با 15 سال براي كل منابع برآورد شده است. ميانگين تعداد استناد در هر مدرك 21 استناد بوده است.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني