چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

نام خانوادگي:دانش 

 نام:فرشید

عنوان پايان‌نامه:  تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم ها و تعیین جایگاه سازمانی آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه های کشور

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج‌پهلو

استاد مشاور:دکتر زاهد بيگدلی

چكيده

هدف از انجام این پژوهش تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم ها و تعیین جایگاه سازمانی آنان در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های ایران می باشد.  در این پژوهش برای گردآوری داده ها از دو روش مطالعات کتابخانه ای و نظر سنجی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه ای بود که به منظور همین پژوهش ساخته شد. جامعه پژوهش نیز عبارتند از: تمامی مدیران و مسئولین بخش های اطلاع رسانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور. در نهایت پس از گردآوری داده ها و تحلیل نظرات مدیران و کتابداران زیر پوشش تحقیق، مناسب ترین شرح شغلِ پیشنهادی برای کتابداران سیستم ها در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های ایران بدست آمد. این شرح شغل شامل وظایف، مهارت ها، ویژگی ها، شرایط احراز شغل، عوامل و ابزار کار، شرایط محیط کار، توانایی های فکری و جسمی و فناوری های مورد نیاز می باشد.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني