چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

نام خانوادگي: اصنافي 

  نام: امير رضا

عنوان پايان‌نامه: طراحي درگاهي براي مجلات الكترونيكي رايگان، ويژه دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه در مورد اين مجلات

استاد راهنما: دکتر عبدالحسين فرج پهلو

استاد مشاور: دکتر عبدالحميد معرف زاده

چکيده:

يکي از انواع مجلات ا لکترونيکي، مجلات الکترونيکي رايگان هستند. اين مجلات، از طريق اينترنت و به صورت رايگان در دسترس کاربران قرار مي گيرند. هم اينک، مجلات الکترونيکي رايگان، بخش عمده منابع علمي مي باشند. هدف اصلي اين پژوهش، طراحي يک درگاه مخصوص مجلات الکترونيکي رايگان براي دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي اين دانشگاه مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات، بررسي منابع موجود، استفاده از سياهه وارسي، پرسشنامه و موتور کاوش ياهو بودند. براي تحليل آماري داده ها از آمار توصيفي و نيز آزمون مجذور خي، آزمون تحليل واريانس يک راهه و شفه استفاده شد. از تحليل سياهه وارسي که بين صاحب نظران ايراني در زمينه کتابداري و اطلاع رساني ارسال شده بود، 36 معيار جهت انتخاب مجلات الکترونيکي رايگان از طريق اينترنت به دست آمد. با استفاده از اين معيارها 198 مجله از پايگاه راهنماي مجلات الکترونيکي رايگان به دست آمد. در اين تحقيق مشخص شد که دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز آشنايي اندکي با مجلات الکترونيکي رايگان رشته تخصصي خود دارند و ميزان استفاده آنها از اين مجلات در سطح پائيني قرار دارد. بر اساس نظرات دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز، معيارهاي ارزيابي کيفيت مجلات الکترونيکي رايگان و ويژگيهايي که براي طراحي يک درگاه مخصوص مجلات الکترونيکي رايگان مورد نياز است، به دست آمد. دراين تحقيق با استفاده از آزمون مجذور خي مشخص شد که بين استفاده دانشجويان دوره هاي شبانه و روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز از مجلات الکترونيکي رايگان، تفاوت معني داري وجود ندارد. در اين تحقيق، با شيوه وب سنجي، پر استنادترين مجلات الکترونيکي رايگان هر رشته تعيين شد. با اين شيوه، 63 مجله پر استناد مشخص شد. در نهايت، با استفاده از نرم افزار فرانت پيج  که نرم افزارمخصوص طراحي صفحات وب است ، نسخه اوليه درگاه مخصوص مجلات الکترونيکي رايگان براي دانشگاه شهيد چمران اهواز طراحي و ايجاد شد. مجلات الکترونيکي رايگان هر رشته دانشگاهي، از اين درگاه قابل دسترس خواهند بود.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگی: بيرانوند

نام: علی

استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی

عنوان رساله:تأثير اجراي برنامه آموزش استفاده از كتابخانه بر توانايي استفاده از كتابخانه توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي  دانشگاه شهيد چمران اهواز

چکيده:

هدف اصلی تحقيق حاضر, بررسی تأثير اجرای برنامه آموزش استفاده از کتابخانه بر دانش استفاده  از کتابخانه در ميان دو گروه از دانشجويان تحصيلات تکميلی شاغل به تحصيل در دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال تحصيلی 1384-1383 است.يک گروه از آزمودنيها از طريق برنامه آموزشی بروشور و گروه ديگر از طريق آموزش کلاسی مورد آموزش قرار گرفتند.اين آزمودنيها به صورت تصادفی از بين دانشجويان تحصيلات تکميلی دانشگاه شهيد چمران انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه است که دانش آزمودنيها را قبل از اجرای برنامه آموزشی و بعد از اجرای برنامه آموزشی مورد سنجش قرار می دهد.محتوای برنامه آموزشی شامل: آشنايی با منابع مرجع و چگونگی بهره گيری از آنها, آشنايی با نحوه سازماندهی منابع در کتابخانه, آشنايی با منابع الکترونيکی اطلاعات از قبيل پايگاه های جستجوی مقالات فارسی و لاتين و همچنين پايگاه های جستجوی پايان نامه های فارسی و لاتين,آشنايی با وظايف کتابداران بخشهای مختلف کتابخانه, آشنايی با نحوه اداره کتابخانه و نيز جمع آوری نظرات آزمودنيها در مورد محتوای برنامه آموزش استفاده از کتابخانه و زمان اجرای اين گونه برنامه ها می باشد از روش آماری مجذور کای جهت تعيين معنی دار بودن تفاوت بين پس آزمون و پيش آزمون هر گروه آموزشی و نيز تفاوت بين پس آزمونهای هر دو گروه آموزشی بروشور و کلاسی استفاده شد.نتايج به دست آمده ضمن تأييد تأثير مثبت برنامه های آموزشی بر دانش استفاده از کتابخانه در بين آزمودنيها شامل نکاتی از قبيل زير می باشد:

-در بخش مربوط به سازماندهي منابع بين روش آموزشي بروشور و آموزش کلاسی تفاوت چندانی وجود ندارد.

-در بخش مربوط به منابع مرجع استفاده از روش آموزش كلاسي نسبتاٌ مؤثرتر از روش بروشور است.

-در بخش مربوط به استفاده از منابع الكترونيكي اطلاعات استفاده از روش آموزش كلاسي مؤثرتر از روش بروشور مي باشد.

-در بخش مربوط به سازمان كتابخانه، استفاده از روش كلاسي به مراتب مؤثرتر از روش بروشور مي باشد.

-در بخش مربوط به مقررات و وظايف كاركنان كتابخانه تفاوت چنداني در بين دو روش آموزشي وجود ندارد و استفاده از هر كدام از آنها مي تواند در انتقال اطلاعات مربوط مؤثر باشد.

 

 


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگي: زوارقي
نام: رسول
استادراهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلو
استاد مشاور: دكتر عبدالحميد معرف زاده
ارائه الگويي براي ويژگيهاي نمايشي و رابط كاربري در اپكهاي وب بنياد كتابخانه اي بر اساس ملاكهاي موجود جهاني و نظرات صاحب نظران به منظور بررسي تطبيقي اپكهاي وب بنياد موجود در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني ايران
چكيده:

هدف از انجام اين تحقيق ارائه‌ي يك الگوي پيشنهادي براي وضعيت نمايشي و رابط كاربري اپك هاي وب‌بنياد ايران براساس ملاك‌هاي موجود جهاني و نظرات صاحب‌نظران و نيز بررسي وضعيت فعلي و ارزيابي اپك‌هاي موجود در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني بر مبناي الگوي مذكور مي‌باشد. از سه روش مطالعات كتابخانه‌اي، نظرسنجي و مشاهده، براي انجام تحقيق استفاده شد. ابزار گردآوري داده‌ها نيز مطالعات كتابخانه اي و پيمايش در متون، و نيز سياهه‌ي وارسي بودند. جامعه‌ي تحقيق نيز عبارت بودند از: صاحب‌نظران ايراني در زمينه‌ي اپك‌ها؛ و 6 اپك ايراني كه از طريق وب در دسترس هستند. از حاصل اين پژوهش و داده‌هاي گردآوري شده الگويي بدست آمد كه در دو بخش ويژگي‌هاي نمايشي و رابط كاربري به ترتيب شامل 5 و 9 معيار مختلف مي‌باشد. در نهايت پس از انجام پژوهش مشخص شد كه صاحب‌نظران ايراني در حوزه‌ي اپك‌ها، بيشترين اشنايي و استفاده را از وب اپك نوسا دارند حال آنكه وب‌اپك پارس‌آذرخش، بيشترين ميزان نمرات را از سياهه‌ي وارسي پژوهش بدست آورد.  ترتيب رتبه‌ي  اپك هاي وب‌بنياد ايران از نظر ويژگي‌هاي نمايشي عبارت است از: پارس‌آذرخش با2 /98نمره رتبه‌ي اول، نوسا با 6/93نمره رتبه‌ي دوم، پيام با 4/89 نمره رتبه‌ي سوم، اراكل با 6/77 نمره رتبه‌ي چهارم، ايران‌داك با 2/68 نمره رتبه‌ي پنجم، و گنجينه با 36 نمره از صد رتبه‌ي ششم. همچنين از نظر رابط كاربري ترتيب رتبه‌ها بدين گونه است: پارس‌آذرخش با 78/72 نمره رتبه‌ي اول، نوسا با 89/64 نمره رتبه‌ي دوم، پيام با 44/60 نمره رتبه‌ي سوم، اراكل با 32/49نمره رتبه‌ي چهارم، ايران‌داك با 89/42نمره رتبه‌ي پنجم، و گنجينه نيز با44/18نمره از صد رتبه‌ي ششم. ميانگين نمرات همه‌ي اپك هاي وب‌بنياد ايران نيز از نظر ويژگي‌هاي نمايشي17/77، و از نظر رابط كاربري 63/51 شد. نمرات اين اپك ها نيز با لحاظ كردن هر دو ويژگي نمايشي و رابط كاربري، عبارت بود از: پارس‌آذرخش 49/85، نوسا 24/79، پيام 92/74، اراكل 47/63، ايران‌داك 04/56، و گنجينه 22/27. ميانگين نمرات همه‌ي اپك ها از دو جنبه‌ي نمايشي و رابط كاربري نيز 40/64  محاسبه شد. يافته هاي جنبي اين تحقيق نشان داد كه صاحب‌نظران ايراني به ويژگي‌هاي رابط كاربري بيش از ويژگي هاي نمايشي اهميت مي‌دهند، حال آنكه اپك هاي وب‌بنياد ايران در مجموع، از ويژگي‌هاي نمايشي نسبت به ويژگي‌هاي رابط كاربري نمرات بيشتري كسب نموده‌اند. همچنين، مشخص شد كه از نظر صاحب‌نظران، بيشترين ويژگي‌هاي نمايشي را وب‌اپك نوسا و بيشترين ويژگي‌هاي مربوط به رابط كاربري را پارس‌آذرخش رعايت نموده‌اند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني