چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

نام خانوادگی: کرمانی

نام: مهنوش

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

عنوان پايان نامه: پيشنهاد يک مجموعه قواعد فهرست نويسی استاندارد مطابق با ويژگيهای کتابشناختی ايران و زبان فارسی ازطريق مقايسه دستنامه قواعد فهرست نويسی با کتاب قواعد فهرست نويسی انگلو-امريکن

 چکيده: هدف اصلی پژوهش حاضر پيشنهاد يک مجموعه قواعد استاندارد مطابق با نيازهای کتابشناختی ايران و ويژگيهای فرهنگ و زبان فارسی از طريق مقايسه کتاب دستنامه قواعد فهرست نويسی با کتاب مجموعه قواعد فهرست نويسی انگلو-امريکن می باشد. بخش اول دستنامه که شامل مجموعه قواعدی خاص کتابهای فارسی است با فصلهای ۲ و ۳و۱۲ AACR2مقايسه می شود. نتايج حاصل از پژوهش نشان /داد که ۲۵/۷۳ درصد از فصل -۷/۷۷ درصد از فصل  و  درصد از فصل ۱۲ دستنامه با انگلوامريکن تفاوتهای ظاهری و محتوايی دارد. اين تفاوتها ناشی از:

مفصل يا خلاصه بودن قواعد انگلوامريکن-جابجايی شماره های قواعد انگلوامريکن -تفسير نادرست ازقواعد انگلوامريکن-تعديل سه قاعده برای سازگاری با ويژگيهای زبان و فرهنگ فارسی-تعديل پنج قاعهده که بر مبنای نيازهای کتابشناختی ايران صورت گرفته است. بنابراين تنها سه قاعده مربوط به ويژگيهای فرهنگ و زبان فارسی و پنج قاعده مربوط به نيازهای کتابشناختی ايران بود. همچنين نشان داده شد که دستنامه آنگونه که ادعا می کند سازگاری کافی با قواعد بين المللی نداشته و ازکارايی لازم برای فهرست نويسی کتب فارسی برخوردار نيست. پژوهشگر پيشنهاد می کند به جای استفاده از دستنامه ترجمه انگلوامريکن همراه با اضافات لازم برای سازگاری با شرايط ايران استفاده شود و موارد اضافه شده با نشانه ای خاص که در مقدمه اين مجموعه قواعد پيشنهادی آمده نشان داده شود. ضروری به نظر می رسد که کميته ملی فهرست نويسی برای اخذ تصميم درباره انطباقهايی که در آينده برای سازگاری با شرايط ايران بر روی قواعد انگلوامريکن بايد صورت گيرد تشکيل شود.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگی: عبداللهی

نام: ام البنين

استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی

عنوان پايان نامه: بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيدچمران اهواز به تفكيك گروهها درباره اهميت و ميزان استفاده ازمجلات علمي موجود، تكميل اين مجلات و جايگزيني مجلات چاپي با شكل الكترونيكي آن

 چکيده:

نتايج پژوهش  نشان داد كه 40 درصد ازاعضاي هيأت علمي نقش مجلات علمي چاپي و الكترونيكي را درارتقاي سطح علمي خود زياد و اكثريت آنها مطابقت اين دسته ازمنابع اطلاعاتي را با نيازهاي اطلاعاتي خود كم ارزيابي كرده اند. اكثريت پاسخگويان، ميزان موافقت خود را با افزايش اشتراك مجلات علمي الكترونيكي همراه با توقف اشتراك مجلات علمي چاپي متوسط گزارش كرده اند. 8/42 درصد ازپاسخگويان، نقش مجلات علمي الكترونيكي را درارتقاي سطح علمي زياد گزارش كرده اند و تنها 9/5 درصد ازافراد، نقش مجلات علمي الكترونيكي را درارتقاي سطح علمي خود كم گزارش نموده اند. همچنين 8/42 درصد ازپاسخگويان، ميزان اهميت مجلات الكترونيكي را بسيارزياد و تنها 1/2 درصد نظرشان درمورد ميزان اهميت مجلات علمي الكترونيكي كم بود.

دراين پژوهش، علت عدم استفاده ازمجلات علمي الكترونيكي، سرعت كم شبكه و مشكل بودن دسترسي به اطلاعات و عدم آشنايي با شيوه هاي جستجوي اطلاعات بيشترين توزيع فراواني را داشته است. مهمترين دلايل استفاده ازمجلات علمي چاپي، ازنظرپاسخگويان عبارتنداز: سهولت استفاده، قابليت تورق يا مرور سريع متون، آشنايي با شكل مدرك و امكان خط كشيدن زيرمتون براي تأكيد برآنها، دوام بهتراطلاعات. ازطرفي، مهمترين دلايل استفاده ازمجلات علمي الكترونيكي ازديدگاه پاسخگويان عبارتنداز: ارائه و نمايش متون به صورت تازه و امكان تعامل با كاربر، تازه بودن اطلاعات دريافتي، امكان استفاده ازقابليتهاي خاص جستجو و بازيابي متون، سرعت دستيابي. وي درپايان پژوهش خود پيشنهاد كرد كه درمجموعه سازي منابع كتابخانه هاي دانشگاه، مجلات علمي با توجه به نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي ازنظرات اساتيد گروههاي مختلف آموزشي درقالب كميته هاي انتخاب، خريد و اشتراك منابع جديد استفاده بيشتري صورت گيرد.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام‌خانوادگي: صابری

 نام: مريم

درجه‌تحصيلي: كارشناسي‌ارشد

عنوان پايان‌نامه: بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران و كشورهاي امريكا، كانادا و استراليا به منظور ارائه يك الگوي بهينه جهت طراحي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج‌پهلو

چكيده: هدف اصلي پژوهش حاضر دست‌يابي به يك الگوي بهينه جهت طراحي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران مي‌باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي و روش آن تركيبي از مطالعه كتابخانه‌اي و روش پيمايشي است. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش عبارتست از: 1- مطالعه كتابخانه‌اي: به منظور يافتن معياري جهت طراحي وب سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران 2- سياهه‌وارسي: به منظور مقايسه وب‌سايت‌هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران با كشورهاي خارجي استراليا، كانادا و امريكا
3- مقياسي جهت نظرسنجي از كاربران وب‌سايت كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران و متخصصين طراح وب‌سايت. جامعه پژوهش عبارتست از: 1- كليه وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران (تابع وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري) و 15 وب‌سايت كتابخانه دانشگاهي كشورهاي استراليا، كانادا و امريكا (5 وب‌سايت براي هر كشور) كه به‌طور تصادفي انتخاب شده‌اند 2- دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران اهواز، صنعتي‌شريف و هنر تهران به عنوان نمونه‌اي از كل كاربران وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي كشور 3- متخصصين طراح وب‌سايت.

يافته‌هاي پژوهش نشان دادند كه از لحاظ كمّي تعداد وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي در كشور ما در حال افزايش است. به منظور ارائه معياري جهت بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي، پژوهشگر با استفاده از تعاريفي كه توسط “هويزينگ” و “رابينز و استيليانو” در دو مقاله جداگانه از ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي به‌عمل آمده بود، مدلي را ارائه كرد و سپس براساس اين مدل ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران و كشورهاي امريكا، كانادا و استراليا را با يكديگر مقايسه نمود. نتايج اين مقايسه نشان داد كه تفاوت زيادي در بين وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران با همتايان خارجي آنها وجود دارد. همچنين بررسي نتايج حاصل از آزمون خي نيز نشان داد كه اگر چه تفاوت در بين ويژگي‌هاي ساختاري وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران باكشورهاي خارجي در مقايسه با كشورهاي خارجي تا حدي بيشتر است (43 مورد ويژگي ساختاري در برابر 41 مورد ويژگي محتوايي)، اما شدت و درجه تفاوت در بين ويژگي‌هاي محتوايي به مراتب بيشتر از ويژگي‌هاي ساختاري است ( p < 0/05). نقش خدمات‌رساني در وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران در سطح بسيار نازلي قرار دارد و به نقش اطلاع‌رساني در مقايسه با نقش خدمات‌رساني توجه بيشتري شده است. نتايج حاصل از آزمون تحليل عامل نيز نشان داد كه از ديد كاربران ايراني ويژگي‌هاي مطرح در طراحي وب‌سايت كتابخانه‌اي در سه گروه (عامل) قرار مي‌گيرند و در اين بين ويژگي‌هاي محتوايي بيشتر از ويژگي‌هاي ساختاري مورد توجه كاربران واقع شده‌اند به طوريكه از ميان 30 ويژگي استخراج شده توسط آزمون تحليل‌عامل، 21 ويژگي محتوايي و تنها 9 ويژگي ساختاري بودند. همچنين نتايج حاصل از آزمون تحليل‌واريانس يك‌راهه و آزمون پيگيري شفه نشان دادند كه ميان نظرات و نيازهاي كاربران دانشگاه صنعتي شريف با نظرات و نيازهاي كاربران دو جامعه ديگر پژوهش‌ (شهيد چمران اهواز و هنر تهران) در عامل اول و دوم تفاوت وجود دارد. نظرسنجي از متخصصين طراح وب‌سايت نيز نشان‌دهنده اهميت ويژگي‌هاي محتوايي نسبت به ويژگي‌هاي ساختاري در هنگام طراحي وب سايت كتابخانه است. در پايان پژوهشگر براساس يافته هاي بدست آمده الگويي را جهت طراحي وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران ارائه كرده است.

 


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني