چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

نام خانوادگي : عظيمي

نام: محمد حسن

عنوان پايان نامه: بررسي زير ساخت اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران و مقايسه آن با استانداردهاي مربوطه و ارائه طرح پيشنهادي نظام جامع اطلاع رساني براي اين دانشگاه

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

درجه تحصيلي: كارشناسي ارشد

تعداد صفحه: 158ص

كليد واژه : نظام اطلاعاتي . زيرساخت نظام اطلاعاتي . اطلاع رساني . شبكه هاي اطلاعاتي دانشگاهي . كتابخانه هاي دانشگاهي . استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي

چكيده:

دانشگاه از نهادهاي توليد كننده اطلاعات است. درجريان توليد اطلاعات در دانشگاه ، چرخه اطلاعات مي بايست ازنظم و پويائي برخوردار باشد تا بتواند نيازهاي اطلاعاتي اساتيد و دانشجويان را به شكلي مطلوب تامين نمايد. پويايي مورد نظر در چرخه اطلاعات مستلزم وجود يك زيرساخت محكم و منطبق بر نيازهاي جاري و آتي سازمان دانشگاه با تمام اهداف از پيش تعيين شده آن مي باشد. در پژوهش حاضر وضعيت زير ساخت نظام اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران ابتداءمورد شناسائي قرارگرفته و سپس با استاندارد كتابخانه هاي دانشگاهي ايران تطبيق داده مي شود. براي اين كار، ابتداء عناصر لازم در يك زيرساخت نظام اطلاعاتي مشخص گرديد. سپس وضعيت اين عناصر در جامعة مورد بررسي مورد سنجش قرار گرفت. اين عناصر به دو گروه مادي و معنوي تقسيم گرديد. عناصر مادي شامل: منابع اطلاعاتي، بودجه ، فضا، تجهيزات، امكانات مادي و نيروي انساني مي شود و عناصر معنوي نيز مجموعه قوانين، آئين نامه ها، دستور العملها، اهداف ، خط مشي و سياسهاي اجرايي مورد نياز در بهره برداري از نظام را شامل مي گردد.

نتايج بررسي انجام گرفته در اين پژوهش در خصوص عناصر فوق حكايت از عدم انطباق آنها با استانداردهاي مربوطه دارد. براساس يافته هاي اين پژوهش، پژوهشگر ضمن ارائه پيشنهاداتي براي بهبود وضع موجود و سامان بخشيدن به فعاليتهاي جاري اطلاع رساني، طرحي براي نظام اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران ارائه نمود. در اين طرح، يك شوراي عالي سياستگذاري براي ساماندهي و توسعه فعاليتهاي اطلاع رساني پيشنهاد شده است كه متشكل از پنج كميته اجرائي مي باشد. اين كميته ها بر اساس وظايفي كه براي آنها تعريف شده است، به ساماندهي و اصلاح وضع موجود تا رسيدن به سطح مطلوب و فعليت يافتن يك نظام جامع و كامل اطلاعاتي مي پردازند.

 


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگي: مرادمند   

    نام: علی

عنوان پايان‎نامه: ارائة الگويي مناسب براي ارتقاء كيفي وب سايت كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي كتابخانه هاي ملي جهان با استمداد از نظرات صاحبنظران ايرانی

استاد راهنما: دكتر فريده عصاره

مقطع: کارشناسی ارشد

كليد واژه‎ها: کتابخانه ملی، وب سایت کتابخانة ملی، تحلیل ساختاری و محتوایی، ویژگیهای ساختاری و محتوایی،کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران،

چکيده:

 

     این پژوهش برای ارائة وب سایتی مناسب با نیازهای کاربران و اهداف و سیاستهای کتابخانة ملّی انجام شده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شده است. موارد مورد پژوهش در این بررسی 58 وب سایت کتابخانة ملّی است و ابزار گردآوری اطلاعات سیاهة وارسی و شبکة جهانگستر وب می باشد. سیاهة وارسی اولیّه در قالب 69 سؤال در طیف لیکرت و یک سؤال باز به متخصِّصان وصاحبنظران ایرانی ارسال شد تا ویژگیهای ساختاری و محتوایی مندرج در آن را الویَّت بندی کنند. طبق نظر صاحبنظران ایرانی میزان اهمیَّت ویژگیهای مندرج در سیاهة وارسی بطور متوسط بین عدد 4 به معنی زیاد مهمّ و 5 به معنی خیلی زیاد مهمّ قرار دارد. فقط 18 ویژگی میانگین کمتر از 4 داشتند. پس از جمع آوری سیاهة وارسی اولیّه و تجزیه و تحلیل آن، سیاهة وارسی نهایی با 66 ویژگی اعم از ساختاری و محتوایی طرّاحی گردید. و همة وب سایتهای مورد مطالعه بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعلاوه واژگان مترادف شناسایی شده و واژگان پذیرفته شده تعیین گردیدند. بررسی وضعَّیت موجود وب سایتها و وضعَّیت مطلوب از دیدگاه صاحبنظران ایرانی نشان داد که در طرّاحی وب سایتهای کتابخانه های ملّی به نیاز کاربران و اهداف و سیاستهای  کتابخانه های ملّی به اندازة کافی  و لازم توجه نشده است. ویژگیهای ساختاری  و محتوایی مهمّ شناسایی شده و کشورهایی که پر بسامدترین وب سایتها را داشتند، مشخص شدند. وب سایت کتابخانة کنگرة آمریکا 80%، وب سایت کتابخانة ملّی انگلستان 74%، و دانمارک و مالزی 72% با سیاهة وارسی مطابقت داشته و به ترتیب رتبة اول تا سوم را دارند. وب سایت کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران با 51% مطابقت رتبة 12 را دارد.

در مجموع طبق یافته های پژوهش حاضر وب سایتهای کتابخانه های ملّی مورد بررسی از طرّاحی ضعیفی برخوردارند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده ا زپژوهش الگوی پیشنهادی برای طراحی وب سایت یک کتابخانة ملّی و همچنین الگوی پیشنهادی برای ارتقاء سطح کیفی وب سایت کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید که لوح فشردة آن به پیوست پایان نامه ارائه شده است. 

      


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني