چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان

عنوان: ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان و مطالعه خدمات تحويل مدرك درايران به منظور ارائه طرح پيشنهادي وب سايت خدمات تحويل مدرك ايران

دانشجو: غلام حيدري
استاد راهنما: دكتر فريده عصاره
چكيده:
اين پايان نامه پيشينه و وضعيت خدمات تحويل مدرك درجهان و ايران را با استفاده ازدوروش تحقيق مجزا مورد مطالعه قرارداده است. ابتدا با استفاده از روش تحليل محتوا،وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان بررسي شده و سپس با استفاده از روش تحقيق پيمايشي، خدمات تحويل مدرك ايران مورد مطالعه واقع شده است.دربخش نخست، وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان(107 وب سايت) ازلحاظ ويژگيهاي ساختاري و محتوايي مورد ارزيابي قرارگرفتند.وب سايتهاي مورد مطالعه دريك مدت زمان معين( ارديبهشت 1382) به رايانه شخصي منتقل گرديده و درپايگاهي ازقبل تهيه شده درنرم افزار صفحه گسترده اكسل، داده هاي مربوط به هرسايت، وارد و مورد شمارش واقع شدند.سپس پربسامدترين ويژگيها شناسايي شده و به عنوان ويژگيهاي غالب درطراحي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان گزينش شدند.ازآنجائيكه هنگام اجراي اين تحقيق درايران سايت خدمات تحويل مدرك وجود نداشت، اطلاعات مربوط به خدمات تحويل مدرك ايران به صورت پيمايشي گردآوري شد.
درقسمت پيمايشي وضعيت خدمات تحويل مدرك ايران با استفاده ازيك پرسشنامه شامل هشت سوال بسته و دوسوال باز كه به مراكز امانت بين كتابخانه اي و خدمات تحويل مدرك ايران ارسال گرديد، مورد بررسي قرارگرفت.براساس نتايج اين پژوهش، 5/57 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي ازخدمات تحويل مدرك خارج ازكشور استفاده مي نمايند و 5/97 درصد اين مراكز هم درزمينه خدمات تحويل مدرك داخل كشور فعاليت ميكنند.8/58 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي استفاده كننده ازخدمات تحويل مدرك خارج ازكشور، ازمركز تهيه مدرك كتابخانه بريتانيا استفاده ميكنند.مركزاطلاعات و مدارك علمي ايران هم با تهيه اطلاعات براي 39 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي، بيشترين سرويس را دربين مراكز داخلي تحويل مدرك، ارائه ميكند.
7/42 درصد ازكتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني داخلي ازپست براي جابجايي مدارك استفاده ميكنند.ازميان منابع اطلاعاتي مورد استفاده درخدمات تحويل مدرك، مقالات مجلات3/61 درصد ازدرخواستها را به خود اختصاص ميدهند.
درپايان با توجه به نتايج حاصل ازتحليل ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان و مطالعه پيمايشي خدمات تحويل مدرك ايران و درنظرگرفتن شرايط خدمات تحويل مدرك درايران، طرح تهيه وب سايت خدمات تحويل مدرك ايران، پيشنهاد گرديده و نمونه آن طراحي شده است.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

تماس مستقيم كتابدار با مراجعه‌كننده و رايانه‌هراسي


نام دانشجو: فيروزه زارع‌فراشبندي
استاد راهنما: دکترمرتضی کوکبی
عنوان: بررسي رابطه ساده و چندگانه پيش‌بين‌هاي مهم رايانه‌هراسي با آن، در بين كتابداران كتابخانه‌هاي واقع در اهواز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز
هدف از اين پژوهش، يافتن رابطه ساده و چندگانه هر يك از متغيرهاي پيش‌بين‌ سن، جنسيت، تجربه كار در كتابخانه، تجربه كار با رايانه، رشته تحصيلي، ميزان تحصيلات و تماس مستقيم كتابداران با مراجعان (بسته به بخشي از كتابخانه كه فرد در آن كار مي‌كند) با رايانه‌هراسي در كتابداران دو دانشگاه علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز به طور كلي و نيز مقايسه اين متغيرها در كتابداران دو دانشگاه است.»
اين پايان نامه كه سال ‌١٣٨٠ در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ارايه شده، افزوده است: « پژوهش از نوع كاربردي ـ نظري و ابزار گردآوري داده‌ها مقياسي با ‌٣١ سؤال درست/نادرست و هفت سؤال شامل اطلاعات فردي است. جامعه پژوهش، كتابداران ‌١١ كتابخانه دانشكده‌اي و مركزي دو دانشگاه علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز هستند كه با كامپيوتر كار كرده يا مي‌كنند (n = ‌٥٧). تعداد كتابداران دانشگاه علوم پزشكي، ‌١٩ نفر و دانشگاه شهيد چمران ‌٣٨ نفر است كه از اين تعداد، ‌٣٩ نفر زن و ‌١٨ نفر مرد هستند. روش‌هاي آماري استفاده شده عبارتند از: تحليل واريانس، آزمون توكي، همبستگي، رگرسيون خطي چندگانه و آزمون.»
نتايج اين پايان نامه كه استاد راهنمايي آن را دكتر مرتضي كوكبي برعهده داشته، نشان داد كه بين رايانه‌هراسي و تجربه كار با رايانه رابطه‌اي منفي وجود دارد و ميزان رايانه‌هراسي در رشته‌هاي تحصيلي مختلف، متفاوت است. گروه علوم اجتماعي بيشترين ميزان رايانه‌هراسي و گروه رشته‌هاي فني كمترين ميزان رايانه‌هراسي را دارا هستند و بين تماس مستقيم كتابدار با مراجعه‌كننده (بسته به بخشي كه در آن كار مي‌كند) با رايانه‌هراسي رابطه‌اي مثبت وجود دارد. هر چه تماس با مراجعه‌كننده بيشتر باشد، رايانه‌هراسي بيشتر است. بين رايانه‌هراسي و متغير‌هايي چون سن، جنسيت، ميزان تحصيلات و تجربه كار در كتابخانه در اين پژوهش رابطه‌اي يافت نشد. همبستگي چندگانه اين متغيرها با رايانه‌هراسي از همبستگي‌هاي ساده آنها بيشتر است. مقايسه رايانه‌هراسي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و شهيد چمران اهواز نشان داد كه تفاوتي بين دو دانشگاه از نظر ميزان رايانه‌هراسي وجود ندارد.


با تشکر ازسايت ايسنا

انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

بررسي استفاده از خط‌ مشي مجموعه‌گستري

عنوان:بررسي استفاده از خط‌ مشي مجموعه‌گستري و شناسايي مشكلات استفاده از خط مشي مجموعه‌گستري از ديدگاه مديران كتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي مجري دوره كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رسانی

دانشجو:عاطفه زارعی

هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي مشكلات استفاده از خط مشي مجموعه‌گستري از ديدگاه مديران كتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي مجري دوره كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني، تربيت مدرس، دانشگاه تهران، فردوسي مشهد، شيراز، علوم پزشكي ايران و شهيد چمران اهواز است. روش به كار رفته در اين پژوهش پيمايشي مي‌باشد كه با استفاده از ابزار پرسشنامه و توزيع ‌٦٥ پرسشنامه براي مديران كتابخانه‌ها انجام گرفته است. ‌٤٤ عدد از پرسشنامه‌ها بازگشت داده شد.»
اين پايان نامه كه سال ‌١٣٨٠ در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ارايه شده، افزوده است: « يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه از ‌٤٤ نفر از مديران جامعه پژوهش، ‌١٣ نفر (‌٥/٢٩ درصد) خط مشي مجموعه‌گستري مدون (مكتوب) دارند و ‌٣١ نفر (‌٥/٧٠ درصد) از مديران جامعه پژوهش فاقد خط مشي مدون مجموعه‌گستري هستند. مديران جامعه پژوهش دلايل خود را مبني بر نداشتن خط مشي مجموعه‌گستري اين گونه بيان نمودند: تفكيك نشدن بودجه كتابخانه‌ از بودجه دانشكده، نداشتن بودجه مستقل در ابتداي سال مالي، نيمه ‌متمركز بودن مديريت كتابخانه‌هاي دانشكده‌اي، عدم همكاري پرسنل در تدوين خط مشي مجموعه‌گستري، كمبود نيروي انساني، عدم تعريف و ناشناخته ماندن جايگاه كتابخانه در سيستم آموزش عالي.»
اين پايان نامه كه استاد راهنمايي آن را دكتر زاهد بيگدلي برعهده داشته، يادآور شده است: « در بررسي مشكلات مديران جامعه پژوهش در كاربرد خط مشي مجموعه‌گستري، مشكلات آنها را مي‌توان در چهار مقوله زير دسته‌بندي نمود:
الف) مشكلات اداري و مالي: كمبود نيروي انساني متخصص، عدم تخصيص بودجه در ابتداي سال مالي، مشكلات مربوط به تامين ارز، عدم هماهنگي بين كتابخانه و مقامات اداري و مالي، مشكلات پست اعم از داخلي و خارجي.
ب) مشكلات فرهنگي و آموزشي: عدم توجه و آشنايي مسؤولان دانشگاه به وظايف و هدف‌هاي كتابخانه، عدم وجود يك خط مشي مجموعه‌گستري مشخص و مدون.
ج) مشكلات تجهيزاتي كتابخانه‌ها: عدم وجود مواد و منابع كافي موجود در بازار در زمينه‌هاي مورد نياز، نداشتن منابع اطلاعاتي كمكي در انتخاب و تهيه مواد، دسترسي نداشتن به شاه‌راه‌هاي اطلاعاتي مثل اينترنت.
د) مشكلات مديريتي: كمبود نيروي انساني متخصص در سمت مديريت كتابخانه‌ها، نيمه متمركز بودن مديريت كتابخانه‌هاي دانشكده‌اي، عدم شركت فعالانه مسؤولان در برنامه‌ريزي‌هاي جديد آموزشي و پژوهشي.»


با تشکر ازسايت ايسنا


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني