چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي

پايان‌نامه كارشناسي ارشد
بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي: مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران, شهيد بهشتي و مشهد در سالهاي 1354-1356. استاد راهنما: عباس حري. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) .ـ دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي، 1365.
چكيده
هدف از اين تحقيق بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي: مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي و مشهد است.
روش پژوهش روش تحليل استنادي است. از طريق اين روش مشاهده شده است كه آيا قانون برادفورد در مورد مجلات علمي فارسي عموما و مجلات پزشكي فارسي خصوصا نيز صادق است. باتوجه به اينكه هدف مشاهد تأييد و يا عدم تأييد قانون برادفورد درباره مجلات پزشكي فارسي است طبعا براي گردآوري داده‌ها مجلات پزشكي دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي ايران مورد نظر بوده كه در اين رابطه مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي و مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتايج حاصل از اين تحليل نشان مي‌دهد كه در روش تحليل استنادي احتمال خطا و اشتباه بسيار كم و معمولا پراستفاده‌ترين مجلات انتخاب مي‌شوند. درنتيجه اين روش مي‌تواند در مقايسه با دو روش معمول در انتخاب مجلات علمي (كاتالوگهاي مجلات، تشكيل كميته گزينش مواد) يكي از روشهاي مناسب انتخاب مجلات علمي باشد.

دكتر فريده عصاره

انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد

طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي در شرايط فعلي. استاد راهنما: طاهره علومي. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) ._ دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي، 1360.

هدف از اين تحقيق بررسي وضع فعلي كتابخانه‌هاي مدارس و شناسائي نقاط ضعف و قوت آنان و تعيين نقش كتابدار آموزش‌ديده در پيشبرد امور كتابخانه آموزشگاهي و در نتيجه لزوم تربيت كتابدار آموزشگاهي است.
در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است. گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. تعداد دو دبستان، پنج مدرسه راهنمائي و سيزده دبيرستان دخترانه و پسرانه از بين 64 مدرسه فعال شهر اهواز مورد مطالعه و بازديد قرار گرفته است.
نتيجه تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده نشان مي‌دهد كه كتابخانه‌هاي فعلي مدارس نمي‌توانند رسالتي را كه به عهده دارند به انجام برسانند و كتابدار فعلي در كتابخانه آموزشگاهي نيز از انجام رسالت خويش كه همانا ايجاد ارتباط بين منابع اطلاعاتي و جامعه استفاده‌كننده مي‌باشد عاجز است. بنابراين لزوم تجديدنظر در آموزش كتابدار آموزشگاهي با توجه به جميع جهات قطعي به نظر مي‌رسد.
با توجه به نتايج حاصل از داده‌ها پيشنهاداتي جهت بازسازي كتابخانه‌هاي فعلي مدارس و تربيت كتابدار آموزشگاهي ارائه شده است.

دکتر زاهد بیگدلی

انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران

Development of a Machine-Readable Cataloguing (MARC) Fromat for Iran.
ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران. استاد راهنما: هلن جارويس. پايان‌نامه (دكتري) ._ دانشگاه نيوساوت‌ولز، سيدني، استراليا،

هدف اين رساله، پژوهش درباره يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي شرايط كتابشناختي ايران است. سوال اساسي اين است كه آيا مي‌توان يكي از فرمت‌هاي موجود مارك را براي ايران به كار گرفت. يا اين كه يكي از آنها را بايد به عنوان مبنايي براي ساخت مارك ايران مورد استفاده قرار داد.
ويژگيهاي فني مارك، تكامل و توسعه فرمت‌هاي مارك براي رمزي ساختن داده‌هاي كتابشناختي در كتابخانه كنگره آمريكا مورد بررسي قرار گرفته است. سپس شرايط كتابشناختي ايران از طريق مطالعه ويژگيهاي زبان و خط فارسي، قواعد برگه‌آرايي، قواعد فهرستنويسي ايران، سرعنوانهاي موضوعي فارسي و كتابشناسي ملي ايران بررسي شده است. يكي از فرمت‌هاي موجود مارك يعني يوني مارك، به دليل ماهيت بين‌المللي آن براي كتابشناختي ايران در نظر گرفته شده است.
نتايج مقايسه عناصر داده‌هاي مسئله‌ساز كه از كتابشناسي ملي ايران استخراج شده است با يوني مارك نشان داد كه يوني مارك با اندك تغييراتي مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي كتابشناختي ايران باشد. در مرحله دوم، بررسي برخي از فرمت‌هاي مبني بر يوني مارك مشخص نمود كه براي برخي از اين تغييرات مورد نياز، تمهيداتي در نظر گرفته شده و آزمودن برخي فرمت‌ها ي ديگر مانند فرمت مشترك تبادل يونسكو و فرمت مارك ايالات متحده راه‌حلهاي ديگري ارائه داده است. با مشورت با كارشناسان برنامه كنترل جهاني كتابشناسي و مارك بين‌المللي ايفلا به پژوهشگر كمك كرده تا پيشنهاد نهايي خود را براي هر تغيير مورد نياز ارائه كند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

تدريس كتابداري ازطريق تلويزيون

فرزين،فرزانه.بررسي تدريس كتابداري از طريق كلاسهاي آزاد راديو تلويزيون دانشگاه شيراز،1355.

اين بررسي، به منظور شناخت ميزان موفقيت يا عدم موفقيت درس مباني علوم كتابداري(و اطلاع رساني) كه درنيمسال اول1354-1355به وسيله كلاسهاي آزاد تدريس شد، صورت پذيرفت.ازكل دانشجوياني كه در دروه مزبور ثبت نام كرده بودند،560نفر درامتحانات پايان نيمسال شركت كردند.كل جامعه آماري دراين بررسي،مورد نظر بود و براي يكايك دانشجويان پرسشنامه فرستاده شد.پرسشنامه 3قسمت داشت: 1-انگيزه ثبت نام.2-ميزان فراگيري.3-نظرآزمائي. علاوه برآن، اطلاعات فردي در مورد تغييراتي مانند سن،جنسيت،تحصيلات و محل سكونت به طور غير مستقيم و از طريق شماره دانشجويي،گردآوري شد.

انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

ميزان كمك‌يابي دانشجويان دانشگاه شيراز از كتابدار در انجام تحقيقات كتابخانه‌اي

دكتر عبدالرسول جوكار

دانشيار علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيراز
فاطمه معتمدي

دانشجوي دكتري علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيراز


چكيده
اين تحقيق به منظور تعيين ميزان كمك‌يابي دانشجويان رشته‌هاي علوم تربيتي و علوم انساني از كتابدار در انجام تحقيقات كتابخانه‌اي خود در دانشگاه شيراز انجام شده است. روش تحقيق، پيمايشي و ابزار آن پرسشنامه‌اي بود كه بين 100 نفر از دانشجويان توزيع گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 63 پرسشنامه دريافت شده حاكي از اين بود كه 1/92 درصد از افراد مورد مطالعه احساس نياز به كمك داشتند و از بين آنها 2/76 درصد از كسي كمك گرفته‌اند در حاليكه از بين مراحل انجام يك تحقيق، بيش از همه در مرحلهء يافتن اطلاعات مرتبط (68 درصد) به كمك نياز داشتند. نتايج همچنين نشان داد كه دانشجويان كمترين كمك را از كتابدار درخواست نموده‌اند (25 درصد) و علت آن را عدم توانائي كتابدار در كمك كردن دانسته‌اند. براساس يافته‌هاي حاصل از اين بررسي مي‌توان عدم آشنائي كافي دانشجويان با توانائي و تخصص كتابدار را، بعنوان مهمترين مانع بر سر راه كمك‌يابي دانشجويان از كتابدار دانست كه حل اين مشكل مستلزم انجام اقدامات مؤثر براساس مطالعات و تحقيقات هدفمند و مفيد مي‌باشد.

كليدواژه‌ها:‌كمك‌يابي/دانشجو/كتابدار/تحقيقات كتابخانه‌اي


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني