چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری...

عنوان پايان نامه:

بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری(مختصص و غيرمتخصص) ازديدگاه کارکنان واجد و فاقد مدرک تحصيلی کتابداری درکتابخانه های دانشگاهی ايران

دانشجو: محمدرضا اميری

استادراهنما: دکترمرتضی کوکبی استاد مشاور: دکترزاهد بيگدلی

داوران: دکتر معرف زاده و دکتر مهرعليزاده

استاد ناظر: دکترفرج پهلو

نمره:۱۸

مديريت درکتابخانه های دانشگاهی به لحاظ پيشرفتهای اخيردرفناوريهای اطلاعاتی-بيش ازپيش متحول و پيچيده شده است.اين تحولات سبب شده که مديريت اين کتابخانه ها کمترازعهده غيرمتخصصان کتابداری برآيد.براساس تحقيقات انجام شده بيش از۶۰درصد ازمديران کتابخانه های دانشگاهی ايران توسط مديران غيرمتخصص اداره ميشوند که اين موضوع ميتواند باعث بروزمشکلاتی برای کتابخانه ها بشود.بنابراين با توجه به اين موضوع اين پژوهش با هدف مقايسه عملکرد مديران واجد و فاقد دانشنامه کتابداری کتابخانه های دانشگاهی به لحاظ انجام فعاليتهای مديريتی درقالب اهداف و وظايف کتابخانه های دانشگاهی دردانشگاههای بوعلی سينای همدان-علوم پزشکی همدان-رازی کرمانشاه-علوم پزشکی کرمانشاه-تعدادی ازکتابخانه های دانشگاههای شهيدچمران اهواز و تعدادی ازکتابخانه های دانشگاهی تهران ازديدگاه کارکنان اين کتابخانه انجام شد.

برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه مخصوص مديران و کارکنان به صورت مجزا به منظور سنجش عملکرد فرآيند برنامه ريزی-سازماندهی-ايجادانگيزه-نوآوری و کنترل استفاده شد.نوع پژوهش علی -مقايسه ای است.

به طورکلی اين نتيجه حاصل شده که بين فرآيندهای ۵گانه مديريتی ميان مديران متخصص و غيرمتخصص تفاوت معنی داری وجود دارد.همه کارکنان دربهتربودن عملکرد مديران متخصص متفق القولند.ازميان مديران متخصص۴/۹۳ درصد عملکردی عالی و تنها ۷/۶درصد عملکردی متوسط داشته اند.اما مديران غيرمتخصص تنها۷/۶درصد دارای عملکرد عالی بودندو۳/۵۳ درصد عملکرد ضعيف  و متوسطداشته اند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران

دانشجو: حسين مرادی مقدم

ورودی: ۱۳۸۰

استادراهنما: دکترفرج پهلو-استاد مشاور: دکتربيگدلی

داوران: دکترکوکبی-دکترعصاره

تاريخ دفاع:شنبه ۲اسفند

بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران در سال تحصيلي 82-81، بمنظور تعيين اولويتهاي خدماتي كتابخانه هاي دانشگاه.

چكيده:

اين پژوهش به منظور بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شده است. روش پژوهش حاضر پيمايشي از نوع توصيفي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد.

جامعه مورد بررسي شامل كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز مي باشد. بخاطر محدود بودن جامعه مورد پژوهش از نمونه گيري استفاده نگرديد و 400 پرسشنامه بين جامعه مورد پژوهش توزيع گرديد كه در نهايت 201 پرسشنامه (با نرخ پاسخ دهي 50 درصد) برگشت داده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه اعضاي هيأت علمي براي تأمين نيازهاي اطلاعاتي خود از هر دو نوع مواد چاپي و غيرچاپي استفاده مي كنند. در بين منابع چاپي، استفاده از كتاب، نشريات تخصصي (خارجي و داخلي) و پايان نامه ها و در بين منابع غيرچاپي نيز استفاده از شبكه اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي ديسك فشرده، در اولويت مي باشند. نتايج آزمون مجذور خي نشان داد كه متغير هايي چون گروه آموزشي، محل اخذ مدرك تحصيلي، جنسيت و مرتبه علمي اعضاي هيأت علمي بر استفاده آنها از انواع منابع اطلاعاتي چاپي مؤثر بوده است. نتايج پژوهش در مورد استفاده اعضاي هيأت علمي از شبكه اينترنت نشان داد كه اكثريت آنها تأثير اينترنت را در رفع نيازهاي اطلاعاتي خود « زياد » ارزيابي كرده بودند. همچنين بيشترآنها حداقل روزي يكبار از شبكه اينترنت استفاده مي كنند. نتايج آزمون مجذور خي نشان داد كه بين دانشكده هاي مختلف در استفاده از شبكه اينترنت تفاوت معني داري وجود دارد.

نتايج تحقيق همچنين نشان داد كه 9/87 درصد كاربران شبكه اينترنت در استفاده و دستيابي به اطلاعات مورد نظر خود از اين شبكه دچار مشكل بوده اندكه از مهمترين اين مشكلات مي توان سرعت كم شبكه اينترنت، عدم آشنايي با شيوه اطلاع يابي از اينترنت، نبود امكانات در محل كار و در نهايت عدم تسلط كافي به زبان انگليسي اشاره نمود. همچنين 1/79 درصد اعضاي هيأت علمي جهت تقويت توان خود در جستجوي اطلاعات تخصصي مورد نياز و مهارت در اطلاع يابي از شبكه اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين استفاده از امكانات كتابخانه هاي دانشگاه، خواستار برگزاري كارگاههاي آموزشي در اين زمينه ها بوده اند.

يافته هاي ديگر تحقيق نشان داد كه منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز با نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي همخواني چنداني ندارد. ميزان همخواني در اكثر موارد « كم» و يا حد اكثر « متوسط» بوده است وبنابراين منابع و خدمات موجود كتابخانه ها نتوانسته نيازهاي اطلاعاتي آنها را تأمين نمايد.

مهمترين عوامل عدم دسترسي آسان اعضاي هيأت علمي به اطلاعات مورد نيازشان دركتابخانه ها به ترتيب اولويت عبارتنداز: محدود بودن امكانات براي دريافت اطلاعات از خارج از كشور، موجود نبودن منبع اطلاعاتي مورد نياز در كتابخانه ها، عدم دسترسي بهنگام به اطلاعات. عدم همكاري كتابداران، عدم آشنايي با منابع جستجوي اطلاعات و محدود بودن ساعات كار كتابخانه ها از مشكلاتي هستند كه در مرتبه هاي بعدي قرار دارند.

بر اساس يافته هاي اين تحقيق لازم است در كتابخانه هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز( و ساير كتابخانه هاي دانشگاهي) ضمن توسعه امكانات دسترسي بهنگام به اطلاعات چاپي و الكترونيكي در داخل و ازخارج كشور، با برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي اساتيد به افزايش تسلط آنان بر روشهاي دستيابي و جستجوي اطلاعات كمك كرد. همچنين با اتخاذ تدابير مديريتي از قبيل آموزش كاركنان براي به روز كردن اطلاعات آنان در خصوص امكانات نوين خدماتي و نيز مجموعه سازي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي كاربران در كتابخانه ها و نيز افزايش ساعات كاري كتابخانه ها، زمينه هاي بهره وري هرچه بيشتر فراهم شود.

 


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني