چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز


 

عنوان پایان نامه:

بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای ایفلا برای کتابخانه های آموزشگاهی» به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی وضعیت آنها

نام و نام خانوادگی: نظام جمشیدی

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی    استاد مشاور: دکتر عبدالحمید معرف زاده

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت کتابخانه­های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه از نظر فضا، بودجه، امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، کمیت مجموعه، و ارائه خدمات می­باشد. همچنین پژوهش حاضر وضعیت به دست آمده را با «استانداردهای ایفلا برای کتابخانه­های آموزشگاهی» مورد مقایسه قرار می­دهد. جامعه پژوهش، کل مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه را شامل می­شود. این پژوهش از نوع توصیفی و روش پیمایشی می­باشد. داده­های این پژوهش از طریق پرسشنامه به دست آمده­اند و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که 97/80 درصد از مدارس، دارای کتابخانه هستند. 83/32 درصد از کتابخانه­ها به وسیله کتابداران اداره می­شوند و فقط سرپرست 34/9 درصد از آنها در رشته کتابداری تحصیل کرده­اند. 27/91 درصد از کتابخانه­ها بودجه مدون و اختصاصی ندارند. فضای کتابخانه­ها، بسیار محدود است و اکثر آنها برای مطالعه دانش­آموزان فضایی در نظر نگرفته­اند. مجموعه کتابخانه­ها از نظر کمی ضعیف هستند. 53/32 درصد از کتابخانه­ها شیوه استفاده از کتابخانه را به دانش­آموزان آموزش می­دهند و فقط 72/5 درصد از آنها دسترسی به اینترنت را برای کاربران فراهم می­کنند. وسایل و تجهیزات کتابخانه­ها بسیار ضعیف هستند. کتابخانه­های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه در تمام زمینه­ها در حد استانداردهای ایفلا نیستند و به طور کلی می­توان گفت که این کتابخانه­ها دچار چالشهای جدی هستند و توان پاسخگویی به نیازهای دانش­آموزان را ندارند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگي: ريسمان­باف   نام: امير

استاد راهنما: دكتر زاهد بيگدلي

بررسی کمی-موضوعی و کتابشناختی اطلاعات فنی تولید شده در سازمان آب و برق خوزستان در طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴ و تحلیل موانع اجتماعی موجود بر سرراه کارشناسان این سازمان در دسترسی و مصرف اطلاعات فنی موجود

هدف از پژوهش حاضر، بررسي جنبه­هاي كمّي، موضوعي و كتابشناختيِ اطلاعات فنّي توليد شده در سازمان آب و برق خوزستان در طيّ سال­هاي 1380- 1384 و نيز تحليل موانع موجود بر سر راه كارشناسان اين سازمان در دسترسي و مصرف اطلاعات فنّي موجود است؛ تا از رهگذر آن، در مجموع، وضع كلّي توليد و مصرف اطلاعات مورد اشاره در اين سازمان تبيين شده، و دورنمايي از وضعِ چرخة اطلاعات فنّي در سازمان مورد بحث حاصل شود. روش پژوهش پيمايشي­ است. جامعة پژوهش نيز عبارت است از كليّة كارشناسان شاغل در بخش­هاي فنّي سازمان آب و برق خوزستان و نيز تماميِ برون­دهِ اطلاعاتي آنان در قالب مدارك حاوي اطلاعات فنّي توليد شده در اين سازمان در طيّ سال­هاي 1380- 1384. يافته­هاي پژوهش حاكي از وجود وضع نسبتاً مناسب توليد و مصرف اطلاعات در جامعة پژوهش است. به عنوان نمونه، 81 درصدِ مجموعِ 20963 مدرك توليدي در سال­هاي مذكور، حاصل كار گروهي است؛ 34/81 درصد كلّ مدارك توليدي سازمان، در قالب الكترونيكي عرضه شده و در مجموع، سازمان مورد مطالعه در طيف وسيعي از موضوعات و موّاد اطلاعاتي، تجربة توليد اطلاعات داشته است. همچنين، اظهار نظر 39/99 درصد از كارشناسان جامعة پژوهش، دربارة استفاده­شان از اين مدارك براي انجام امور شغلي و استفادة 100 درصدي آنان از مدارك توليدي در جهت انجام ساير امور (غيرشغلي)، نشان از اقبال گستردة جامعة پژوهش به مصرف اطلاعات مورد نظر دارد. در مقابل، بيشترين كاستي­هاي مشاهده شده مربوط به عدم مديريّت كلان­نگرِ اطلاعات، به منظور ايجاد تسهيل هر چه بيشتر چرخة اطلاعات مورد تحقيق است. به عنوان نمونه، 06/53 درصد كارشناسان، مدارك مورد نيازشان را پراكنده در بخش­هاي مختلف سازمان مي­يابند، و 55/43 درصدشان گفته­اند كه از طريق هيچ روش نظام­مندي به اين مدارك دسترسي ندارند. وجود موانع نسبتاً زيادِ اظهار شده توسّط كارشناسان، براي مصرف اطلاعات نيز نشانة ديگري در اين زمينه است. پژوهشگر با اعتقاد به اين مطلب كه سامان­دهي چرخة اطلاعات مورد بحث به بهبود بيشتر وضع توليد و مصرف اطلاعات در اين سازمان منجر خواهد شد، و يا لااقل، توليد و مصرف فعلي را با صرفِ وقت و هزينة كمتري ممكن خواهد ساخت، به ارائة پيشنهاداتي براي غلبه بر موانع موجود بر سر راه مصرف اطلاعات و تسهيل چرخة اطلاعات در سازمان مورد اشاره پرداخته است


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام و نام خانوادگی: علی منصوری mansooria@gmail.com

 

عنوان رساله: بررسي ويژگيهاي محتوايي ميزهاي مرجع ديجيتالي كتابخانههاي ملّي جهان به منظور ارائه الگويي براي ميز مرجع ديجيتالي مركز اسناد و كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

استاد مشاور: دکتر زاهد بیگدلی

چکیده

 

تحول در فنآوری­ها و ظهور و گسترش اینترنت، خدمات کتابخانه­ها را از حالت سنتی خارج نموده و به سمت خدمات پیوسته و در هر زمان و مکان که کاربران نیاز داشته باشند رهنمون ساخته است. یکی از خدمات کتابخانه­ها که بسیار از فن­آوری­ها تأثیر پذیرفته، خدمات مرجع است که امروز با عناوینی همچون خدمات مرجع دیجیتالی یا مجازی شناخته می­شوند. در ایران، به دلیل عدم شناخت قابلیت­های این خدمت و همچنین عدم وجود معیار و استانداردهای معین برای طراحی میز مرجع دیجیتالی، کمتر مورد توجه کتابخانه­ها قرار گرفته است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی مناسب برای میز مرجع دیجیتالی کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران و به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. موارد مورد پژوهش در این بررسی 33 میز مرجع دیجیتالی کتابخانه­های ملّی جهان بودند که به زبان انگلیسی ارائه خدمت می­نمودند. ابزار گردآوری داده­ها، سیاهه وارسی در قالب 35 پرسش در طیف لیکرت و یک پرسش باز است که به متخصّصان و صاحبنظران ایرانی ارسال شد تا میزان اهمیّت وجود ویژگی­های محتوایی موجود در این سیاهه وارسی و همچنین نحوة پاسخگویی از جنبه اختیاری یا اجباری بودن بدانها را تعیین نماید. در این پژوهش وضعیت موجود ویژگی­های میز مرجع دیجیتالی کتابخانه­های ملّی مورد مطالعه، از طریق تحلیل محتوا بررسی شد که در مجموع 64 ویژگی محتوایی استخراج شد که پس از حذف ویژگی­های مترادف و مشابه به 35 ویژگی کاهش یافت و بسامد مربوط به هر کدام از آنها مشخص شد. همچنین کشورهایی که پربسامدترین یا کم بسامدترین میزهای مرجع را دارا بودند مشخص گردید. کتابخانة آرشیو کانادا 5/44%، کتابخانة ملّی ژاپن4/42%، کتابخانه کنگره و کتابخانه ملّی استرالیا 4/36% با سیاهه وارسی مطابقت داشتند و به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارند. کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران با %1/12 مطابقت رتبه 10 را داراست. نتایج داده­های حاصل از سیاهه وارسی نشان داد که 21 ویژگی از دیدگاه صاحبنظران مهّم و ضروری برای الگوی پیشنهادی می­باشد. همچنین یافته­های پژوهش نشان  می­دهد که اختلاف قابل توجهی میان وضعیّت موجود و وضعیّت مطلوب از دیدگاه صاحبنظران ایرانی وجود دارد. بر اساس ویژگی های مهّم از دیدگاه صاحبنظران ایرانی، کتابخانة کنگره با 10 ویژگی مهّم در رتبة اول و کتابخانة ملّی ایران با 3 ویژگی مهّم در رتبة 12 قرار دارد.  در مجموع طبق یاقته­های پژوهش حاضر، میزهای مرجع کتابخانه­های مورد بررسی از طراحی ضعیفی برخوردار هستند و تمامی آنها کمتر از %50 ویژگی­های مهّم از دیدگاه صاحبنظران را دارا می­باشند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل نظرات صاحبنظران در مورد اهمیّت وجود ویژگی­های محتوایی، الگوی پیشنهادی برای طراحی میز مرجع دیجیتالی کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگي: باجی    نام: فاطمه

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

عنوان پايان‌نامه: بررسی گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و مقایسة آن با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک

هدف از پژوهش حاضر مقایسة گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره منتشر شده در فاصلة سال­های 1376-1383 می­باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از دو روش کتابخانه­ای و پیمایشی استفاده شد. روش پیمایشی برای گردآوری داده­های مربوط به گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و روش کتابخانه­ای برای گردآوری داده­های مربوط به دسته­بندی موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان دورة راهنمایی به کار گرفته شد. بخش نخست نمونة پژوهش به روش تصادفی چندمرحله­ای از میان دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز انتخاب شد و برای گردآوری داده­های مربوط از  پرسشنامه استفاده شد. بخش دوم نیز دربردارندة کل کتاب­های مناسب دانش­آموزان دورة راهنمایی (گروه سنی «د») معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک در فاصلة سال­های 1376-1383 بود که فراوانی کتاب­های مناسب در موضوع­های مختلف، با استفاده از تقسیم­های موضوعی، شمارش گردید. در نهایت داده­های به دست آمده از پرسشنامه که شامل گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز بود با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره، مقایسه شد. نتیجة کلی پژوهش حاضر مشخص کرد که در بسیاری از موضوع­های فرعی مربوط به ده موضوع اصلی، میان نظرات دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و فراوانی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دورة تناسب چندانی برقرار نمی­باشد. این مسأله در موضوع­های فرعیِ مربوط به موضوع­های واقع­گرا (رمان)، دین، علوم تجربی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب­های مرجع بیشتر ملاحظه شد.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

عنوان پايان‌نامه: بررسی تحلیلی و استنادی مقالات تألیفی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی فارسی  طی سال­های 1379-1383

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

استاد مشاور: دکتر زاهد بیگدلی

نام و  نام خانوادگی: امیر حسین عبدالمجید

 

 تحقیق حاضر به بررسی تحلیلی مقالات تألیفی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی فارسی و مقایسۀ رفتارهای استنادی نویسندگان این مقالات طی سال­های 1379-1383 بپردازد و مجلات هسته در مقالات تألیفی مورد بررسی را مطالعه و جایگاه آنها را در مجلۀ گزارش­های استنادی تعیین نماید. این تحقیق از نوع تحلیلی و استنادی است و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می­­گیرد. روش گردآوری داده­ها از طریق فیش­­نویسی از مآخذ این مقالات است. نتایج تحقیق نشان  می­دهد که از مجموع 553  مقالۀ تألیفی فارسی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی، 28 مورد بدون  مأخذ و 525  مقاله دارای مأخذ بودند که به طور کلّی با 6573 استناد مستخرج از آنها، متوسط تعداد استنادها برای هر مقالۀ تألیفی 5/12 استناد می­باشد. همچنین پرتولیدترین نویسندگان معرّفی شدند. در بین دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی، «دانشگاه تهران» با 87 مقاله سهم عمده­ای را داشته است. موضوع «مواد و منابع» با 9/17 درصد بیشترین تعداد مقالات را داشته است. اکثر مقالات تألیفی مورد بررسی، مقالات یک نویسنده­ای بوده­اند که این گونه مقالات 92/81 درصد کل مقالات را شامل می­شوند و تنها 08/18 درصد از مقالات با همکاری دو یا بیش از دو نویسنده نوشته شده است.  قاعدۀ برادفورد در مورد مجلات لاتین مورد استفاده توسط نویسندگان مقالات تألیفی مورد بررسی صادق است و 3 مجلۀ هسته تعیین شدند. بیشترین میزان استفاده از منابع مورد استناد با 75/38 درصد متعلّق به مجلات و کمترین میزان استفاده با 64/3 درصد مربوط به مقالات همایش­ها می­باشد.  نیم­عمر منابع مورد استناد در مقالات تألیفی مورد بررسی، در مجموع، 12 سال برآورد شده است. نیم­عمر کتابها و پایان­نامه­های فارسی مورد استناد 12 سال، مجلات و سایر منابع فارسی 8 سال، و منابع الکترونیکی فارسی 4 سال  می­باشد. نیم­­عمر کتاب­های لاتین مورد استناد 20 سال، مجلات، پایان­نامه­ها، و مقالات همایش­ها 12 سال،  و منابع الکترونیکی لاتین، 8 سال می­باشد. از نظر زبان منابع مورد استناد، منابع فارسی با 68/50 درصد بیشترین میزان استفاده را داشته­اند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

عنوان رساله:تحلیل پیوندهای وب سایت­های نانوفن­آوری با استفاده از روش­­های دسته­بندی خوشه­ای، عامل تأثیرگذار وب و ترسیم نقشه دو بعدی

نام و نام خانوادگي:فرامرز سهیلی 

استاد راهنما: دكتر فریده عصاره

استاد مشاور: دكتر زاهد بيگدلي

چكيده:

 هدف از پژوهش حاضر تحلیل پیوندهای وب سایت­های نانوفن­آوری با استفاده از روش­های دسته­بندی خوشه­ای، عامل تأثیرگذار وب و ترسیم نقشه دو بعدی مي­باشد. روش به کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل پیوندها است که یکی از روش­های وب­سنجی می­باشد. جامعه پژوهش وب سايت­هاي نانوفن­آوري است كه با استفاده از دستور          (ac، net، org، edu، gov ،Com) Nanotechnology filetype: site. در اردیبهشت و خرداد ماه 1385 با استفاده از راهنمای اینترنتی یاهو بازیابی و روی رایانه شخصی بارگذاری شدند. پيوندهاي دریافتی و هم پيوندي­هاي اين وب سايت­ها به منظور تعيين ميزان رؤيت (مرئي بودن) اين وب سايت­ها، و همكاري آنها در سطح ملّي و بين­المللي در محيط وب و نيز ميزان تأثيرگذاري آنها در محیط وب تحليل گرديدند. براي تجزيه و تحليل داده­ها از نرم افزار اكسل و بخش دسته­بندي خوشه­اي و تحليل چند متغيّره­ی نرم افزار آماري SPSS نسخه 5/11 استفاده به عمل آمد. به طور کلی پیوندهای 252 وب سایت نانوفن­آوری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، با بکارگیری روش­هاي دسته­بندي خوشه­اي و تحليل چند متغيّره این تعداد، به 63 وب سایت کاهش پیدا کردند. نتايج پژوهش نشان داد كه وب سايت­هاي  Nanodotبه نشانی اینترنتی (http://nanodot.org Pubs.acs به نشانی اینترنتی (http://pubs.acs.org) وTechnologyreview  به نشانی اینترنتی (http://www.technologyreview.com/) بالاترين ميزان رؤيت را در محيط وب دارند. از سوي دیگر، استفاده از روش­هاي دسته­بندي خوشه­اي و تحليل چند متغيّره نشان داد كه وب سايت­هاي مورد مطالعه در9 خوشه اصلی با هم همكاري مي­نمايند، به عبارت ديگر نقشه مقياس نمای چند بعدي 3 خوشه همكاري را نشان داد. همچنين محاسبه عامل تأثيرگذار وب نشان داد كه وب سايت­هاي Nano.gov به نشانی اینترنتی(http://nano.govAutnano به نشانی اینترنتی (http://www.autnano.org) و  Crnanoبه نشانی اینترنتی(http://www.crnano.org/) بالاترين ميزان تأثيرگذاری را در محيط وب دارا مي­باشند. نتایج همچنین نشان داد که عامل­هایی از قبیل زبان، قدمت و کشور مبداء وب سایت بر میزان رؤیت آن تأثیر گذار می­باشند.                                                   


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

 

 

 

عنوان رساله: بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌ها

نام و نام خانوادگی:فاطمه حمیدی

 

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

چكيده

 هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌هاست كه با بررسي وضعيت اين كتابخانه‌ها از نظر تجهيزات، منابع، نيروي انساني، نحوه سازماندهي منابع و بازيابي آنها و غيره صورت پذيرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفي- كاربردي مي‌باشد و در آن از سه روش كتابخانه‌اي، پيمايشي و طراحي شبكه استفاده شده است. ابزارهاي گردآوري اطلاعات در پژوهش حاضر عبارتند از:  1 -  مطالعات كتابخانه‌اي: به منظور بررسي پيشينه‌هاي پژوهش و مروري بر كليات شبكه‌‌هاي اطلاعاتي و 2 -  سياهه وارسي: جهت بررسي كتابخانه‌هاي مورد مطالعه. جامعه پژوهش 12 كتابخانه تخصصي وابسته به بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران است كه در زمينه‌هاي موضوعي اقتصاد، پول و بانك فعاليت مي‌كنند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه كتابخانه‌هاي مورد بررسي از لحاظ نقاط قوت و ضعف در سطوح مختلفي قرار دارند. مشكل عمده اين كتابخانه‌ها كمبود فضا و نيروي انساني متخصص  و نيز عدم جايگاه سازماني يكسان است. همچنين برخي از اين كتابخانه‌ها داراي مجموعه‌اي غني هستند و برخي ديگر مجموعه‌اي ضعيف دارند. براي رفع اين مشكلات، استفاده بهينه از مجموعه موجود و ارائه خدمات اطلاعاتي كاراتر به جامعه استفاده كننده، طرح ايجاد شبكه اطلاعاتي براي اين كتابخانه‌ها پيشنهاد شده است. با توجه به شرايط و وضعيت كتابخانه‌هاي مورد بررسي مناسب‌ترين ريخت براي اين شبكه، تركيبي است به گونه‌اي كه برخي از وظايف و خدمات شبكه مانند مهار كتابشناختي، خدمات ارجاعي و خدمات آموزشي به صورتي متمركز توسط هسته شبكه (كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و برخي ديگر چون خدمات آگاهي‌رساني جاري و امانت بين كتابخانه‌اي به صورتي غيرمتمركز توسط هريك از كتابخانه‌ها انجام گيرد. در پايان پيشنهادهايي جهت گسترش خدمات شبكه ارائه شده است.

كليدواژه‌ها: شبكه‌هاي اطلاعاتي، شبكه‌هاي كتابخانه‌اي، كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي

 


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگي : پارسايي محمدي

نام: پرستو

استاد راهنما: دكتر مرتضي كوكبي

استاد مشاور: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

عنوان رساله: تحليل توصيفي و استنادي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351

چكيده:

اين تحقيق كه با روش تحليل استنادي صورت گرفته است به بررسي مقالات منتشر شده در مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351 پرداخته است. در اين تحقيق 29 شماره از اين مجله مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي بخش اول تحقيق نشان داد كه از مجموع 201 مدرك منتشر شده در اين مجله-127 مدرك توسط مردان و- 19 مدرك توسط زنان و 52 مدرك با همكاري زنان و مردان تهيه شده است. در ميان دانشكده ها و موسسات آموزش عالي-اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيشترين تعداد مدرك را به خود اختصاص دادند و در اين ميان سهم دانشكده علوم تربيتي اين دانشگاه با توليد 138 مدرك بيشترين بوده است. نويسندگان كليدي هم در اين تحقيق مشخص شدند. پراكندگي موضوعي مدارك مندرج در مجله نيز يكسان نبود و موضوع روانشناسي سهم بيشتري را به خود اختصاص داد. از 201 مدرك مندرج در اين مجله- تعداد 4107 استناد استخراج شد. از اين تعداد 947 استناد به منابع فارسي و 3160 استناد به منابع لاتين بوده است. بررسي نوع مواد مورد استناد نشان داد كه بيشترين استناد در منابع فارسي به كتابها بوده است كه رقم 444 را به خود اختصاص داده است. بررسي استنادهاي منابع لاتين نشان داد كه بيشترين استناد يعني 1802 استناد به مجلات بوده است. از بررسي تاريخ استنادها در ارتباط با منابع فارسي مشخص شد كه بيشترين استنادها مربوط به سالهاي 1373 به بعد مي باشد. اين درحالي است كه در منابع خارجي بيشترين استنادها به سالهاي 1994-1985 اختصاص داشته است. در نتيجه كهنگي مواد در منابع فارسي 10 سال و در منابع خارجي 20 سال محاسبه شده است كه به طور متوسط نيم عمري برابر با 15 سال براي كل منابع برآورد شده است. ميانگين تعداد استناد در هر مدرك 21 استناد بوده است.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

عنوان رساله: شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

نام خانوادگی: صباغی نژاد

نام: زیور

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عواملی است که می توانند بر استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. کل جامعه تحقیق که شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند 870 نفر بود که 290 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند. یافته های تحقیق نشان داد که دسترسی مستقیم مراجعین به کتاب موجود در قفسه های کتابخانه، با 3/69 درصد، علاقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه 9/58 درصد و همخوانی شماره های بازیابی موجود در کارتهای برگه دان یا کامپیوتر با 4/56 درصد بر استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل عامل این یافته ها در شش گروه به شرح زیر تقسیم بندی شدند:

گروه یک: عوامل محیطی، گروه دو: کتابداران و کتابخانه ها، گروه سه: تعداد کتابها و سایر منابع، گروه چهار: دسترسی به سیار امکانات، گروه پنج: علاقه و آگاهی دانشجویان، گروه شش: کمیت و کیفیت خدمات.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني

 

نام خانوادگی: محسنی

نام: مهدی

عنوان پايان‌نامه: مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای ایران بر اساس منابع پایان نامه های آنها طی سالهای 1377-1382 به منظور  تعیین مجلات هسته و هزینه سودمندی آنها

استاد راهنما: دکتر فريده عصاره

چكيده:

 تحقیق حاضر برآن است که از طریق به کارگیری روش تحلیل استنادی به مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای مجری دوره های کارشناسی ارشد تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سالهای 1377-1382 بپردازد و مجلات هسته در پایان نامه های دانشگاههای مورد بررسی را مطالعه و هزینه سودمندی آنها را تعیین نماید. این تحقیق از نوع استنادی و مقایسه ای است و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می گیرد. روش گردآوری داده ها از طریق فیش نویسی از منابع و مآخذ این پایان نامه هاست. بهای مجلات هسته جهت محاسبه هزینه سودمندی

از طریق رجوع به دیسک فشرده اولریخ و بخش نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاهها به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده برادفورد در مورد مجلات لاتین دانشگاههای فردوسی مشهد و شیراز صادق نیست. دانشگاه شهید چمران اهواز دارای دو مجله هسته، دانشگاه تهران دارای سه مجله هسته و دانشگاه تربیت مدرس دارای دو مجله هسته در پایان نامه های خود می باشند و به صورت یکجا سه مجله هسته در پایان نامه های پنج دانشگاه یافت می شوند. نیم عمر کتابهای فارسی مورد استناد در پایان نامه های پنج دانشگاه، 12 سال، مجلات فارسی، 8 سال، پایان نامه های فارسی، 12 سال و سایر مواد فارسی هشت سال می باشد. نیم عمر کتابهای لاتین مورد استناد در پایان نامه های پنج دانشگاه، 20 سال، مجلات لاتین، 12 سال، پایان نامه های لاتین، 16 سال و سایر مواد لاتین، 3 سال می باشد. College & Research Libraries هزینه سودمندتر از سایر مجلات هسته می باشد. پنج دانشگاه به طور یکجا در موضوع ((مواد منابع)) با 16/22 درصد عنوان پایان نامه حائز بیشترین تعداد عناوین پایان نامه می باشند و در موضوع ((کنترل کتابشناختی)) پایان نامه ای ندارند. در مجموع، دانشجویان پنج دانشگاه، بیشترین میزان استفاده از مجلات با 63/39 درصد استناد و کمترین میزان استفاده را از نامه ها با 2 درصد استناد دارند.


انجمن علمي علوم كتابداري و اطلاع رساني